Logo - Direkcija za stanovanje

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZGRADA:  • IZVJEŠĆA O STANJU PRIHODA, SREDSTAVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE
  • IZVJEŠĆA O RAČUNIMA ZGRADA


Na ovom linku možete ostvariti uvid u financijsko poslovanje zgrade odnosno pregledati prihode - uplate pričuve.


Sa informiranjem od strane upravitelja putem oglasnih ploča zgrada – te transparentnošću upravljanja uvidom u cjelovite suvlasničke odluke u pisanom obliku (čl. 85 ZOV), programe upravljanja i održavanja, ponude, ugovore, reklamacije radova, razne obavijesti /okružnice za vašu zgradu –

PUTEM I OVOG LINKA osiguran je uvid svakog suvlasnika u našim zgradama sukladno čl.379 ZOV u sve detalje upravljanja i radove u Vašoj zgradi što je ključna činjenica zakonom obveznog suvlasničkog odlučivanja u pisanom obliku prema čl.85 ZOV.

Financijski podaci na web-aplikaciji su neslužbeni i služe u svrhu općeg informiranja suvlasnika. Sukladno Međuvlasničkim ugovorima zgrada referentni izvještaji o stanju sredstava pričuve i stanju računa, te referentni izvještaji o stanju troškova razdoblja svake zgrade su oni koji su svaki mjesec objavljeni na oglasnim pločama zgrada.


 
Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava