Logo - Direkcija za stanovanje

Učestali upiti od 2005 do danas

Neizvršavanje poslova održavanja

Obuhvaćeni su češći upiti suvlasnika u višegodišnjem razdoblju obrađeni od strane direktora naše upraviteljske tvrtke DIREKCIJE ZA STANOVANJE d.o.o. SPLIT gosp. Igora Crvarića, magistra prava u opsegu, dosezima, okvirima, te za potrebe suvlasnika zgrada (dijelom  kroz višegodišnju praksu, na Zakonu osnovane i registrirane, UDRUGE SUVLASNIKA – PREDSTAVNIKA SUVLASNIKA USOPS – SPLIT, dijelom u okviru višegodišnje suradnje s Udrugom DALMATINSKI POTROŠAČ SPLIT).

 

  • NEIZVRŠAVANJE POSLOVA ODRŽAVANJA NEKRETNINA
    • OBVEZE IZVOĐAČA I UPRAVITELJA IZ GARANTNOG ROKA
    • NANESENA ŠTETA FEKALNIM VODAMA KOJE SU BEZ INTERVENCIJE UPRAVITELJA 5 DANA UGROŽAVALE STAN
    • NEODRŽAVANJU ZGRADE, OSOBITO FASADA KOJE PRIJETE PROLAZNICIMA I OBITELJIMA SUVLASNIKA

 

DUGOROČNA PASIVNOST UPRAVITELJA KOD VLAŽENJA STANA VISOKOG PRIZEMLJA. VLAŽENJE STANA KAO POSLJEDICA NAPUKNUĆA FASADE ZGRADE. OBVEZE IZVOĐAČA I UPRAVITELJA IZ GARANTNOG ROKA PREMA SUVLASNIČKOJ ZAJEDNICI. ZLOUPOTREBA OVLASTI UPRAVITELJA I PREDSTAVNIKA SUVLASNIKA. ODBIJANJE PREDSTAVNIKA SUVLASNIKA IZDATI NALOG ZA OTKLANJANJE KVARA.

Osnovom Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Međuvlasničkog ugovora i Ugovora o upravljanju zgradom - suvlasnica je upućena obratiti se upravitelju zgrade. Obzirom da se radi o kvaru čije otklanjanje podliježe shodno Uredbi o održavanju stambenih zgrada upotrebi sredstava zajedničke pričuve – obveza je Upravitelja otkloniti kvar. U odnosu na prava iz garancije za obavljene radove - u djelokrugu je Upravitelja kao zastupnika suvlasnika glede zajedničkih dijelova zgrade i ostvarivanje prava suvlasničke zajednice iz osnova garancija za izvedene radove. Prednje obzirom da je upravitelj ugovaratelj poslova s izvođačem, te da je ugovor sastavljen nakon postupka natječaja provedenog kod i putem upravitelja zgrade. Suvlasnici je u odnosu na zloupotrebu ovlasti upravitelja i predstavnika suvlasnika upućena na odredbe Zakona o vlasništvu i Međuvlasničkog ugovora radi podnošenja odštetnog zahtjeva.

 

ZAŠTITA SUVLASNIKA STANA KOJEM JE NANESENA ŠTETA FEKALNIM VODAMA KOJE SU BEZ INTERVENCIJE UPRAVITELJA 5 DANA UGROŽAVALE STAN SUVLASNICE I ZGRADU U CJELINI I SUVLASNICIMA NANJELE NEPORAVLJIVU ŠTETU.

Stranka je upućena na zakonske odredbe kojima se reguliraju obveze upravitelja zgrade iz članka 93.  i članka 378. i 379. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, te osobito na sudsku zaštitu  suvlasnika reguliranu člankom 88. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – ukoliko se ne postigne dogovor o mirnom razrješenju odštetnog zahtjeva suvlasnika.

 

ZAŠTITA SUVLASNIKA ZGRADE KOJI SU IZLOŽENI NEODRŽAVANJU ZGRADE, OSOBITO FASADA KOJE PRIJETE PROLAZNICIMA I OBITELJIMA SUVLASNIKA – A REDOVITO POMIRUJU SVOJE OBVEZE UPLATE SREDSTAVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE ZGRADE.

U pitanju su mnogostruke protupravnosti na štetu suvlasnika zgrade.
Objašnjene su zakonske i ugovorne pravne mogućnosti suvlasnika, te su suvlasnici upućeni da usvoje sukladno članku 85. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima većinsku odluku s nalogom upravitelju da je provede - kao nalogoprimac, a sve po odredbama Ugovora o upravljanju, te sukladno pravilima o nalogu u odnosu na pitanja koja nisu regulirana ugovorom o upravljanju.
Stanka je upućena i u ovom slučaju na zakonske odredbe kojima se reguliraju obveze upravitelja zgrade iz članka 93. i članka 378. i 379. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, te osobito na sudsku zaštitu suvlasnika reguliranu člankom 88. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.


Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava