Logo - Direkcija za stanovanje

Učestali upiti od 2005 do danas

Odnosi suvlasnika i investitora

Obuhvaćeni su češći upiti suvlasnika u višegodišnjem razdoblju obrađeni od strane direktora naše upraviteljske tvrtke DIREKCIJE ZA STANOVANJE d.o.o. SPLIT gosp. Igora Crvarića, magistra prava u opsegu, dosezima, okvirima, te za potrebe suvlasnika zgrada (dijelom  kroz višegodišnju praksu, na Zakonu osnovane i registrirane, UDRUGE SUVLASNIKA – PREDSTAVNIKA SUVLASNIKA USOPS-SPLIT, dijelom u okviru višegodišnje suradnje s Udrugom DALMATINSKI POTROŠAČ SPLIT).

 

 • ODNOSI SUVLASNIČKIH ZAJEDNICA I INVESTITORA
  • ONEMOGUĆENO USELJENJE ZBOG NEDOSTATAKA U IZVEDBI RADOVA.
  • NEDOSTACI STANA UTVRĐENI 4 GODINE NAKON USELJENJA.
  • GARANCIJA ZA IZVEDENE RADOVE.
  • PROBLEM ZAJEDNIČKE PLINSKE INSTALACIJE ČIJI JE DIO UGRAĐEN U STANU PRIZEMLJA
  • PROMJENA SADRŽAJA STANA U IZGRADNJI
  • ZAŠTITA SUVLASNIKA U ODNOSU NA INVESTOTORA U ODNOSU NA NEDOSTATKE NA TERMO IZOLACIJSKOM I HIDROIZOLACIJSKOM POKROVU.

 

ZAŠTITA KUPCA STANA KOJEM JE ONEMOGUĆENO USELJENJE ZBOG NEDOSTATAKA U IZVEDBI RADOVA.

Stranci je objašnjeno da su za kupca stana izvođači radova treće osobe, te da se mora obratiti investitoru sa svojim zahtjevima reklamacije nedostataka u radovima.
Ugovorne prestacije obvezuju kupca stana i investitora – te je stranci detaljno izloženo na koji način, sa kojim sadržajem i kako uputiti reklamaciju na nedostatke radi njihovog hitnog otklanjanja od strane investitora.
Posebno je ukazano na ovlaštenja  kojima raspolaže Državni inspektorat, kao i na mogućnosti u daljnjem koraku sudske zaštite - uz sve terete koje nosi sudski postupak od sudskih troškova do dugotrajnosti sudskih postupaka do pravomoćne, konačne i izvršne presude.

 

NEDOSTACI STANA UTVRĐENI 4 GODINE NAKON USELJENJA.

Suvlasnici su upućeni na rješavanje nedostataka u stanu u okviru prava iz odgovornosti za nedostatke izvođača radova. Potrebno je utvrditi radi li se o vidljivim ili skrivenim nedostacima o nedostacima koji su nastali upotrebom ili o nedostacima koji utječu na solidnost zgrade, a kako bi na vrijeme pozvali izvođača na uklanjanje nedostataka.

 

PROKIŠNJAVANJE RAVNOG KROVA ZGRADE, TE OTPADANJE ŽBUKE SA SVIH FASADA ZGRADE NAKON SVEGA 5 GODINA. GARANCIJA ZA IZVEDENE RADOVE. PLAĆANJE INVESTITORA PREDUJMLJIVANJEM DIJELA VRIJEDNOSTI STANOVA.

Obzirom da su krovovi i fasade zgrade prema Uredbi o održavanju zgrada razvrstani u zajedničke dijelove zgrada suvlasnica je upućena na postupak zaštite prava putem  Upravitelja zgrade u čijoj je nadležnosti održavanje zajedničkih dijelova zgrade. Naime, u djelokrugu Upravitelja kao zastupnika suvlasnika je i ostvarivanje prava suvlasničke zajednice iz osnova garancija za izvedene radove koja u odnosu na fasade i krov zgrade iznosi prema ugovoru obično 10 godina. Suvlasnici je detaljno izložena problematika predujmljivanja u odnosu na pravnu zaštitu od nezakonitih postupaka investitora, te je ista u ovom dijelu upućena obratiti se Državnom inspektoratu.

 

PROBLEM ZAJEDNIČKE PLINSKE INSTALACIJE ČIJI JE DIO UGRAĐEN U STANU PRIZEMLJA UMJESTO NA ZAJEDNIČKOM PROSTORU ZGRADE(REVIZIONI OTVOR ZA CIJELU ZGRADU).

Stranka je upućena obratiti se investitoru zgrade kako u odnosu na projektnu dokumentaciju zgrade, tako i u odnosu na uporabnu dozvolu. Ako investitor ne raspolaže uporabnom dozvolom, niti atestima za predmetnu zajedničku opremu čiji je otvor lociran u kupljenom stanu za koji detalj kupac nije bio informiran prilikom zaključenja kupoprodajnog ugovora istom je savjetovano obratiti se državnom inspektoratu. Zavisno o okolnostima budući da bi se čišćenje cijele vertikale obavljalo putem predmetnoga stana savjetovana je za taj slučaj tužba kupca kao tužitelja za naknadu štete i zabranu smetanja posjeda.PROMJENA SADRŽAJA STANA U IZGRADNJI.

Ni izvođač, niti investitor nemaju ovlaštenje i bilo bi protupravno odstupati od građevinske dokumentacije i projekata. Stranci je objašnjeno da je moguće zakonski realizirati njezin zahtjev u posebnom postupku tek kasnije nakon što se obavi tehnički prijem objekta.ZAŠTITA SUVLASNIKA U ODNOSU NA INVESTITORA U ODNOSU NA NEDOSTATKE NA TERMO IZOLACIJSKOM I HIDROIZOLACIJSKOM POKROVU.

Stranka je upoznata sa odredbama Zakona o obveznim odnosima koje se tiču poglavlja "ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE" te je stranci posebno objašnjeno pravo zahtijevati od investitora UKLANJANJE NEDOSTATAKA.
Stranci je savjetovano posebnu pozornost posvetiti roku za obavješćivanje investitora o nedostacima izvršenog posla obzirom da bi taj propust kupca mogao imati za posljedicu prekluzije prava na ostvarivanje sudske zaštite kao krajnjeg pravnog sredstva koji stoji, po Zakonu, na dispoziciju kupcu. Prednje u situaciji izbjegavanja obveza od strane investitora u provođenju radova saniranja nedostataka. Stranci je savjetovano obratiti se građevinskom institutu radi osiguranja dokaza budući već u ovom stadiju investitor dovodi u sumnju vlaženje, a samim tim i svoju intervenciju. Sve savjetovano se može se može realizirati i u vanparničnom postupku osiguranja dokaza, ako bi se stranka odlučila za sudsku rješidbu problema vlaženja u novom stanu - u slučaju da to bude prinuđena pasivnošću investitora.
 


Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava