Logo - Direkcija za stanovanje

Učestali upiti od 2005 do danas

Računi zgrada - dugovanja pričuve

Obuhvaćeni su češći upiti suvlasnika u višegodišnjem razdoblju obrađeni od strane  direktora naše upraviteljske tvrtke DIREKCIJE ZA STANOVANJE d.o.o. SPLIT gosp. Igora Crvarića, magistra prava u opsegu, dosezima, okvirima, te za potrebe suvlasnika zgrada (dijelom kroz višegodišnju praksu, na Zakonu osnovane i registrirane, UDRUGE SUVLASNIKA – PREDSTAVNIKA SUVLASNIKA USOPS-SPLIT, dijelom u okviru višegodišnje suradnje s Udrugom DALMATINSKI POTROŠAČ SPLIT).

 

  • VLASTITI ŽIRO RAČUNI ZGRADA, NAPLATE DUGOVANJA PRIČUVE
    • MOGUĆNOSTI VLASTITOG ŽIRO-RAČUNA ZGRADE
    • VLASTITI RAČUNI ZGRADA KADA ZGRADA IMA VIŠE ULAZA
    • OBVEZA PLAĆANJA PREMA OVRŠNOM RJEŠENJU.
    • SREDSTVA PRIČUVE: OBEZA ILI DOBROVOLJNOST SUVLASNIKA

 

MOGUĆNOSTI VLASTITOG ŽIRO-RAČUNA ZGRADE, OBAVLJANJE RADOVA BEZ NATJEČAJA. KORIŠTENJE ZAJEDNIČKOG PROSTORA U NAJMU.

U odnosu na otvaranje posebnog računa koji glasi na zgradu, a ne na upravitelja gdje se prikupljaju sredstva za više zgrada suvlasnica je upućena na odredbu članka 2 stavak 2. Uredbe o održavanju stambenih zgrada po kojoj račun otvaraju svi suvlasnici zgrade ili osoba koju oni ovlaste. Upravo ova odredba se u praksi najviše zaobilazi.
U odnosu na obavljene radove bez natječaja koji su izričita protupravnost glede zahtijeva Međuvlasničkog ugovora, te Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima suvlasnica je upućena na odredbu članka 93 i 379, kao i na odredbe Međuvlasničkog ugovora kojima se izrijekom zahtjeva provedba postupka iznalaženja više ponuda radi ishođenja najpovoljnije ponude.
U odnosu na najam prostora istaknute su razlike najma do 1 godine i višegodišnjeg najma, a u odnosu na odluke suvlasnika koje se donose različitom većinom.

 

VLASTITI RAČUNI ZGRADA KADA ZGRADA IMA VIŠE ULAZA U SITUACIJI KADA JEDAN ULAZ UREDNO PLAĆA PRIČUVU, A OSTALI ULAZI JE NEUREDNO PODMIRUJU. PRAVO SUVLASNIKA NA INFORMIRANJE SUVLASNIKA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU.

Sukladno propisima pravno je obrazložena mogućnost suvlasnika da imaju vlastiti račun zgrade za svaki ulaz, kao i pravne pretpostavke realizacije te mogućnosti, odnosno potreba donošenja novog Međuvlasničkog ugovora kojim bi se ta mogućnost predvidjela. U odnosu na plaćanje pričuve, kao i pravo suvlasnika na informiranje o financijskom poslovanju suvlasnici je izloženo i obrazloženo da se radi o zakonskim kategorijama iz područja prava i obveza suvlasnika, odnosno zakonskih obveza upravitelja zgrade prema članku 379. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

 

OBVEZA PLAĆANJA PREMA OVRŠNOM RJEŠENJU.

Stranci su objašnjena odredba članka 380. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, kao i institut prinudnog upravitelja prema članku 385. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
Stranci su objašnjene mogućnosti sukladno članku 380. Zakona o vlasništvu kojim je pričuva utvrđena kao zakonska obveza, kao i članku 93. kojim je predviđeno pokretanje sudskih postupaka. Stranka je posebno upozorena na nove efikasnije odredbe Ovršnog zakona te da će uz pričuvu snositi i terete kamate, kao i sudskoga troška. Stranci je savjetovano postupiti po ovršnom rješenju – jer bi se u suprotnom podvrgla novim i daljnjim sudskim troškovima.

 

SREDSTVA PRIČUVE: OBEZA ILI DOBROVOLJNOST SUVLASNIKA. NAPLATA DUGUJUĆE PRIČUVE. ZASTARA POTRAŽIVANJA DOSPJELE NENAPLAĆENE PRIČUVE.

Stranka je upoznata sa odredbom članka 380 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima kojom je Zakonom propisana obveza plaćanja sredstava zajedničke pričuve. Posebno je ukazano na odredbu 379. istog Zakona koja referira obveze upravitelja nekretnine u koje spada i naplata dugujuće pričuve. U odnosu na zastaru suvlasnica je upućena na odredbu Zakona o obveznim odnosima kojima potraživanja povremenih davanja koja dospijevaju godišnje ili u kraćim vremenskim razmacima – povremena potraživanja zastarijevaju za 3 godine, a početak toka zastare računa se od dana dospjelosti svakog pojedinog davanja odnosno mjesečne pričuve.


Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava