Logo - Direkcija za stanovanje

Sustav upravljanja

Natječaji

SUSTAV UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA  

  

NATJEČAJI

 

  • OPĆI UVJETI  ZA POJEDINAČNE NATJEČAJE ZA STAMBENE ZGRADE POD UPRAVOM „DIREKCIJE ZA STANOVANJE“ D.O.O.;

 

 

  • POZIVI ZA DOSTAVU PONUDA – NATJEČAJI

 

 

OPĆI UVJETI  POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA - NATJEČAJA ZA STAMBENE ZGRADE

POD UPRAVOM „DIREKCIJE ZA STANOVANJE“ D.O.O.:

 

ZA USLUGE ODRŽAVANJA ODNOSNO ZA RADOVE / NABAVKE / MONTAŽE:

OPĆI UVJETI

Održavanje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija zajedničkih dijelova i uređaja stambenih zgrada obuhvaća popravak nastao uslijed loma, oštećenja ili začepljenja te vršenje radnji u cilju  sprečavanja daljnjih štetnih posljedica za život, zdravlje i imovinu. Ukoliko se prilikom održavanja utvrde nedostaci koji se ne mogu otkloniti, a koji utječu na siguran rad instalacija odnosno sigurnost stanovanja, izvođač  je dužan onemogućiti daljnje korištenje instalacija, zaštititi, označiti i upozoriti na opasna mjesta te odmah o svemu upozoriti upravitelja.

 

 

ZA USLUGE ISPITIVANJA I IZDAVANJA UVJERENJA O STANJU PROTUPOŽARNIH APARATA:

OPĆI UVJETI

U skladu sa Zakonom o zaštiti od požara (NN 58/93) i Pravilnikom o održavanju i izboru vatrogasnih aparata (NN 35/94, 55/94 i 103/96), potrebno je ponuditi:

periodički pregled te vođenje evidencije koja treba sadržavati podatke o vatrogasnom aparatu:

- tip;

- tvornički broj, te

- nadnevak pregleda i naziv ovlaštene tvrtke i osobe koja je izvršila pregled.

 

ZA USLUGE ISPITIVANJA I IZDAVANJA UVJERENJA O STANJU STABILNIH HIDRANTSKIH SUSTAVA:

OPĆI UVJETI

U skladu s Zakonom o zaštiti od požara (NN 58/93), Pravilnikom o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (NN 55/96) i Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara (NN 67/96 i 41/03) potrebno je ponuditi: periodički pregled stabilnog sustava za gašenje požara od strane pravne osobe ovlaštene od strane Ministarstva unutarnjih poslova s Zapisnikom o ispitivanju te u slučaju pozitivnih rezultata ispitivanja Ispravu o ispravnosti sustava.

 

DIZALA, GROMOBRANA

ZA USLUGE ISPITIVANJA I IZDAVANJA UVJERENJA O STANJU ELEKTRIČNIH INSTALACIJA:

OPĆI UVJETI

Ukoliko se prilikom kontrole i ispitivanja utvrde nedostaci koji se ne mogu otkloniti, a koji utječu na siguran rad instalacija odnosno sigurnost stanovanja, izvođač je dužna onemogućiti daljnje korištenje instalacija, zaštititi, označiti i upozoriti na opasna mjesta, te odmah o svemu upozoriti upravitelja.

Zainteresirani po pojedinačnim natječajima koji slijede, svoje cijenjene ponude trebaju dostaviti s odgovarajućom dokumentacijom na način: da pristignu u „DIREKCIJU ZA STANOVANJE“ d.o.o. BLEIBURŠKIH ŽRTAVA 6. U SPLITU do isteka natječajnog roka navedenog u pojedinom natječaju – pozivu za dostavu ponuda. Način dostave, u zatvorenoj omotnici s naznakom “za natječaj – ne otvaraj”. Ponude pristigle nakon natječajnih rokova neće biti uzete u razmatranje. Ponuditelj određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog nepravovremenog uručivanja ili gubitka ponude. Cijene trebaju biti izražene u kunama. Sve ponude, pored cijene koja je nepromjenjiva, moraju sadržavati rok završetka radova i garantni rok.


 
Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava