Logo - Direkcija za stanovanje

Učestali upiti od 2005 do danas

Odnosi suvlasnika i upraviteljske tvrtke

Obuhvaćeni su češći upiti suvlasnika u višegodišnjem razdoblju obrađeni od strane direktora naše upraviteljske tvrtke DIREKCIJE ZA STANOVANJE d.o.o. SPLITgosp. Igora Crvarića, magistra prava u opsegu, dosezima, okvirima, te za potrebe suvlasnika zgrada (dijelom kroz višegodišnju praksu, na Zakonu osnovane i registrirane, UDRUGE SUVLASNIKA – PREDSTAVNIKA SUVLASNIKA USOPS-SPLIT, dijelom u okviru višegodišnje suradnje s Udrugom DALMATINSKI POTROŠAČ SPLIT).

 

 

ZAŠTITA VLASNIKA STANA OD SAMOVOLJE DRUGIH SUVLASNIKA KOJI SE SUPROSTAVLJAJU POSTUPKU ETAŽIRANJA. MOGUĆNOSTI PARCIJALNOG ETAŽIRANJA ZGRADE SAMO ZA ODREĐENI STAN ODNOSNO ODREĐENI POJEDINAČNI KAT ZGRADE.

Za etažiranje zgrade potrebno je beziznimno da svi suvlasnici potpišu Sporazum ili očitovanje o uspostavi vlasništva na posebnim dijelovima i suvlasništva na zajedničkim dijelovima svoje nekretnine.
Zakon o vlasništvu ne sadrži instrumentarij kako riješiti situaciju nedovoljnih suglasnosti osim putem suda. Pored toga zemljišno knjižni odjeli donose odbijenicu za cijelu zgradu, ako svi suvlasnici nisu predali u paketu kompletnu i urednu vlasničku dokumentaciju. Za suvlasnike koji imaju urednu dokumentaciju ne upisuje se parcijalno samo njihov dio. Poseban je problem ako su ostali upisani stari vlasnici zemljišta.

 

NEDOSTAVLJANJE SUVLASNICIMA, PO ZAKONU, OBAVEZNIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU PRIČUVOM ZGRADE, TE TROGOGODIŠNJE NESANIRANJE VLAŽENJA STANA.

Suvlasnica je upućena na prava iz odredbe članka 379. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, te na temeljni – Međuvlasnički ugovor, kojima je utvrđeno da svakom suvlasniku upravitelj dostavlja financijsko izvješće. Pored financijskog izvješća regulirano je i suvlasničko pravo uvida, koji je upravitelj dužan omogućiti u isprave na kojima se osnivaju financijska izvješća odnosno godišnji račun poslovanja zgrade. U odnosu na neizvršeni popravak suvlasnica je upućena na ostvarivanje prava iz međuvlasničkog ugovora odnosno ugovora o upravljanju, kao i na odredbu članka 379. stavak 3. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima kojom se sankcionira neizvršenje poslova održavanja zgrade.

 

OBAVLJANJE RADOVA VRIJEDNOSTI IZNAD 5.000,00 KUNA.

U odnosu na obavljene radove bez natječaja - koji su izričita protupravnost glede zahtijeva čl. 379. stavak 1. zadnja alineja Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima suvlasnica je upućena na odredbu članka 93 i 379, kao i na odredbe Međuvlasničkog ugovora kojima se izrijekom zahtjeva provedba natječaja radi ishođenja najpovoljnije ponude. Suvlasnica je upućena obratiti se Upravitelju zgrade.

 

NEDOSTAVLJANJE SUVLASNICIMA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU PRIČUVOM ZGRADE. INSTITUT ISKLJUČENJA IZ SUVLASNIČKE ZAJEDNICE.

Suvlasnica je upućena na prava iz odredbe članka 379. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, te na temeljni ugovor – Međuvlasnički ugovor, kojima je utvrđeno da svakom suvlasniku upravitelj dostavlja financijsko izvješće. Prednje je sankcionirano odredbom članka 379. stavak 3 istog Zakona. U odnosu na neizvršeni popravak suvlasnica je upućena na ostvarivanje prava iz međuvlasničkog ugovora i ugovora o upravljanju.
Pored savjeta u odnosu na pokrenute i sada u toku ovrhe, kao i posjedovnu parnicu koju suvlasnici vode - suvlasnica je posebno upućena na ovlaštenja iz odredbe članka 97.,98., i osobito članka 99. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima koje se odnose na institut «isključenja iz suvlasničke zajednice». Prednje se posebno odnosi na odredbu članka 99.Zakona o vlasništvu kojom je reguliran taj institut s mogućnošću da se isključenje traži na «zahtjev manjine».


Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava