Logo - Direkcija za stanovanje

Model upravljanja DIREKCIJE

Projekt upravljanja „DIREKCIJE“

 

UVOD

Pred početak rada tvrtke 2005. godine imali smo privilegij od osnivanja 2003. godine dvogodišnje pripreme i analize  čime su suvlasnici nezadovoljni i čemu u obavljanju djelatnosti upravljanja najviše zamjeraju, odnosno što je u budućem poslovanju potrebno eliminirati kao loše. Tako smo imali privilegij zasnovati model upravljanja bez „odabranih“ izvođača što devastira pričuve zgrada, bili smo privilegirani zasnovati model upravljanja bez selektivne primjene zakona koja je česta pojava u svim segmentima upravljanja, kao zanemarivanje dužnika pričuve i naplata pričuve od strane uvijek istih suvlasnika, imali smo privilegij odabrati kompjuterski mrežni program upravljanja koji se u praksi među upraviteljima pokazao najboljim. Bili smo privilegirani, sagledavajući loše strane upravljanja kod drugih - rad naše i Vaše tvrtke bazirati na pozicioniranju interesa suvlasnika na prvom mjestu – uspostavom novih i viših standarda u sektoru upravljanja bez lažnog i prijetvornog cehovskog solidariziranja.
Osim suvlasnika kao nalogodavaca – za našu tvrtku ne postoje drugi interesi koje bi zastupali – sjedenje na više „stolica“ mnoge čini nevjerodostojnim subjektima u ovoj branši.

 

TEHNIČKI,PRAVNI,FINANCIJSKI ASPEKTI PROJEKTA UPRAVLJANJA“DIREKCIJE“

Projekt upravljanja koji provodi «DIREKCIJA ZA STANOVANJE» d.o.o. je utemeljen na ugovorima o poslovno - tehničkoj suradnji iz čega snagu poslovanja i djelatnosti naše tvrtke čini, pored «DIREKCIJE ZA STANOVANJE» d.o.o. kao upraviteljske tvrtke, još i potencijal: financijski, kadrovski i tehnički svakog subjekta u projektu,

  • 50 - tak uspješnih kooperanata u području građevinskih i zanatskih radova iz obrtništva grada Splita;
  • bankarskih institucija: otp banka hrvatska d.o.o., imex banke, erste banka, splitska banka te
  • osiguravajućih tvrtki: allians, triglav, croatia osiguranje;

Navedenim našim projektom upravljanja može se riješiti svaki zahtjev suvlasnika zgrada od financijskih za dodatnim sredstvima, svaki tehnički problem  na zgradi, kao i svi složeni pravni i knjigovodstveno - računovodstveni problemi.
Zbog inzistiranja na radu s kooperantima s kojima imamo ugovorni odnos (dakle nisu u našem radnom odnosu)– ne postoje bilo kakve sumnje o sukobu interesa, odnosno o nastupanju „DIREKCIJE“ i kao upravitelja i izvođača radova. Svaki od kooperanata daje garanciju za kvalitetu izvedenih radova, a njegovi računi nakon ovjere od predstavnika suvlasnika zgrade se plaćaju samo ako materijal i rad odgovaraju izvršenim uslugama.

 

REKLAMACIJE NA KVALITET RADOVA I GARANTNA PRAVA

Pitanjima garancijskih prava suvlasnika u odnosu na izvedene radove – posvećujemo posebnu pažnju. Osim pravnim dokumentima ugovorima nismo povezani sa izvođačima ni na koji način, te u slučaju prigovora odnosno reklamacije na loše izveden rad – inzistiramo na trenutnoj reakciji izvođača da rad za koji je korektno plaćen po količini i kvaliteti dovede u stanje krajnje korektnosti, ali i sa takvim izvođačem prekidamo daljnju suradnju. Jednogodišnje garancije za ispravno funkcioniranje opreme, dvogodišnje garancije za građevinsko zanatske radove, petogodišnje i desetogodišnje garancije po ugovorima u odnosu na izvođače dosljedno provodimo – beskompromisno, bez ikakve iznimke. Naime, ako su suvlasnici putem upravitelja isplatili rad, onda je na upravitelju da pruži sve potrebno i prisiliti izvođače da svojim radom opravdaju svoju naplatu. U praksi „direkcije“ za razliku od drugih u ovoj djelatnosti – sa ostvarivanjem garancija nismo imali ni jedan problem – obzirom da je izvođačima poznato da se u slučaju reklamacije na njihov rad automatski kod prvog slučaja prekida daljnja suradnja.


Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava