Logo - Direkcija za stanovanje

Model upravljanja DIREKCIJE

Projekt upravljanja „DIREKCIJE“

OBAVLJANJE FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA, TE PRAVNIH I TEHNIČKIH POSLOVA

Na zgradama na kojima ostvarujemo upravljanje uz kvalitetu i raznolikost usluga, u okviru održavanje zgrade biranja kvalitetnih i stručnih izvođača radova, brigom da poslovi na Vašoj zgradi budu obavljeni na zadovoljavajući način, kao upravitelj organiziramo obavljanje redovnog održavanja zajedničkih dijelova i uređaja u graditeljskom i funkcionalnom stanju, što obuhvaća:

 • pravnu i tehničku pomoć u odnosima sa investitorima kod preuzimanja stanova, uz očuvanja prava suvlasnika u odnosu na garanciju na opremu, građevinsko zanatske radova i konstrukcijske elemente građevine i stvarnu realizaciju garancijskih prava.
 • obavljanje pravnih poslova:
  • stručna pomoć pri sklapanju međuvlasničkog ugovora i ugovora o upravljanju
  • stručna pomoć i zastupanje u postupcima zaštite suvlasničkih prava pred državnim tijelima
  • stručna pomoć i zastupanje u postupcima radi ishođenja suvlasničkih interesa u odnosu na zajedničke dijelove zgrade (reklame, zakupi prostora i slično).
 • obavljanje financijsko računovodstvenih poslova:
  • prikupljanje sredstava zajedničke pričuve
  • knjigovodstvo zgrada
  • siguranje zgrada
 • obavljanje poslova održavanja zgrade:
  • izrada programa upravljanja i održavanja zgrade
  • poslovi redovitog i izvanrednog održavanja (sanacija pročelja, krovova, preuređenja tavanskih prostora…)

POSLOVI ODRŽAVANJA ZGRADE U GRADITELJSKOM I FUNKCIONALNOM SMISLU

U okviru poslova održavanje zgrade uz biranje kvalitetnih i stručnih izvođača radova, te brigu da poslovi na Vašoj zgradi budu obavljeni na zadovoljavajući način, kao upravitelj, brinemo o zajedničkim dijelovima i opremi zgrade, odnosno da:

 • pokrovi, prohodne i neprohodne zajedničke terase, pročelja zgrade budu održavani;
 • krovna i ostala limarija na zajedničkim dijelovima zgrade, - zajednička stubišta uključujući i ogradu stubišta;
 • dimnjaci i ventilacijski kanali, hidranti, protupožarni sustavi i instalacije uključujući i protupožarne aparate u zajedničkim dijelovima zgrada,
 • dizala u zajedničkim dijelovima zgrade s instalacijama i uređajima koji omogućavaju njihovu redovitu uporabu,
 • instalacije za dovod plina i električne energije do brojila stana ili drugog posebnog dijela zgrade,
 • instalacije kanalizacije, glavni vertikalni i horizontalni vodovi i temeljne instalacije uključivo reviziona okna,
 • vodovodne instalacije od glavnog vodomjera za zgradu do odvajanja instalacije za pojedini stan ili drugi posebni dio zgrade odnosno do vodomjera u stanu ili drugom posebnom dijelu zgrade,
 • sanitarni uređaji i instalacije vodovoda i kanalizacije u zajedničkim dijelovima zgrade,
 • električne instalacije stubišne rasvjete i drugih trošila u zajedničkim dijelovima zgrade, glavna razvodna ploča s uklopnim satom, električne instalacije za stanove i posebne dijelove zgrade do brojila za stan ili drugi posebni dio zgrade, nužna i panik rasvjeta,
 • zajedničke instalacije centralnog grijanja i centralne pripreme tople vode do radijatorskog ventila odnosno ventila trošila u stanu ili drugom posebnom dijelu zgrade, - telefonske instalacije do mjesta razdvajanja u stan ili drugi posebni dio zgrade, - zajedničke televizijske ili radio antenske instalacije uključujući i kabelske i satelitske instalacije s pojačalom i svim drugim zajedničkim uređajima koji omogućuju redoviti prijam, do mjesta razdvajanja u stan ili drugi posebni dio zgrade, - instalacije i uređaji za zvonce, električne brave i interni govorni uređaj od ulaza u zgradu do stana ili drugog posebnog dijela zgrade odnosno do mjesta odvajanja instalacije za pojedini stan ili drugi posebni dio zgrade,
 • zajednička hidroforska postrojenja, pumpne stanice za otpadnu vodu i pumpne stanice za vodu, električni agregati, aku baterije i drugi uređaji za rasvjetu, pokretanje dizala i sl., - gromobranske instalacije, - septičke jame, kao i održavanje drugih zajedničkih  dijelova i prostora zgrade koje suvlasnici utvrde Međuvlasničkim ugovorom.
Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava