Logo - Direkcija za stanovanje

Što je na mojem računu?

Kako raspodijeliti utrošak vode u zgradi?

Obzirom da je područje upravljanja i održavanja zgradama sve učestalije povezano sa komunalnim pitanjima u ime suvlasnika i korisnika usluga postavili smo pitanje: što je na mojem računu?

 

  • KAKO RASPODIJELITI UTROŠAK VODE U STAMBENOJ ZGRADI
    • TEMELJEM PRIJAVLJENIH ČLANOVA DOMAĆINSTVA
    • DIO SUVLASNIKA IMA UGRAĐENE MJERNE UREĐAJE A DIO PRIJAVLJUJE BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA
    • DIO SUVLASNIKA IMA UGRAĐENE MJERNE UREĐAJE A DIO PRIJAVLJUJE BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA
    • SVI SUVLASNICI IMAJU UGRAĐENE MJERNE UREĐAJE – VODOMJERILA

 

Po tabelarno navedenim primjerima utvrđivanja potrošnje ili raspodjele potrošnje vode koji slijede kupac plaća svoju potrošnju i odgovoran je za svoje obveze. Međutim za operacionalizaciju konačnog stanja nužan preduvjet je s Vodovodom zaključiti poseban ugovor.

 

MODEL PRVI – OBRAČUN POTROŠNJE EVIDENTIRA SE I OBRAČUNAVA TEMELJEM PRIJAVLJENIH ČLANOVA DOMAĆINSTVA:


Suvlasnici stambene zgrade, u koliko nemaju ugrađene mjerne uređaje mogu dogovoriti sa davateljem usluga vodoopskrbe da se raspodjela udjela potrošnje utvrđuje prema broju članova domaćinstva. Temeljem tako utvrđenog obračuna ispostavlja se račun za svakog vlasnika.
Tako je riješeno da suvlasnici ne mogu postati taoci neplatiša I SOLIDARNO SVI ODGOVARATI!
Davatelj usluge vodoopskrbe može utužiti baš dužnika neplatišu tj. svakog tko uredno ne plaća svoju obvezu.


Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava