Logo - Direkcija za stanovanje

Što je na mojem računu?

Kako raspodijeliti utrošak vode u zgradi?

MODEL DRUGI: DIO SUVLASNIKA IMA UGRAĐENE MJERNE UREĐAJE, A DIO PRIJAVLJUJE BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA


Suvlasnici koji imaju ugrađene mjerne uređaje dostavljaju predstavniku zgrade podatke o stanju mjerila na određen dan. Najbolje, ili najtočnije je da se očitavanje obavlja u vrijeme kada službena osoba davatelja usluga očitava glavno vodomjerilo (GV).

Upisivanjem podataka o evidentiranoj potrošnji kao i unošenje podataka o broju članova domaćinstva, u koloni «% učešće» dobiva se podatak za raspodjelu, odnosno iznos računa za plaćanje.

MODEL TREČI - SVI SUVLASNICI IMAJU UGRAĐENE MJERNE UREĐAJE - VODOMJERILA


Najtočniji način obračuna svakako je obračun po evidentiranoj potrošnji očitavanjem mjernih uređaja. Moguće je postojanje razlike između sume utrošaka individualnih vodomjera prema evidentiranoj potrošnji na glavnom vodomjeru. Zato je ustanovljen korektivni faktor.Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava