Logo - Direkcija za stanovanje

Sustav upravljanja

Financijski aspekt upravljanja zgradama

PRIČUVA STAMBENE ZGRADE JE NOVČANI FOND SUVLASNIKA ZGRADE
Iz kojeg se plaća zakonski obvezno, održavanje zgrade, te poboljšice na zgradama. Plaćanje pričuve je zakonska obveza suvlasnika. Da bi suvlasnici imali mogućnost održavanja zgrade i plaćanja troškova plaća se pričuva. Svaki vlasnik posebnoga dijela plaća pričuvu mjesečno. Odluku o visini pričuve po jednom četvornom metru donose suvlasnici, a ona ne može biti manja od 1,53 kn/m2, što je zakonski minimum. Visina pričuve se određuje prema ukupnoj površini stana. Naplatu pričuve organizira i pričuvu prikuplja upravitelj na poseban žiro-račun svake zgrade.

OTPIS POTRAŽIVANJA SREDSTAVA PRIČUVE
nije pravno moguć, jer je plaćanje pričuve zakonska obaveza.

POTENCIJAL ZA ODRŽAVANJE ZGRADE
čini udio fiksnih troškova u sredstvima  pričuve. Obično su fiksni mjesečni troškovi zgrada: naknade upravitelju, predstavniku suvlasnika, provizija banke, premija osiguranja.
Kod svake zgrade potrebno je ustanoviti postotak fiksnih troškova  kako bi se omogućila akumulacija sredstava na računu zgrade za održavanje.

OD SREDSTAVA PRIČUVE PODMIRUJU SE TROŠKOVI ODRŽAVANJA ZGRADE:

 • popravak pročelja,
 • redoviti servisi dizala,
 • redoviti servisi protupožarne instalacije i protupožarnih aparata u zgradi,
 • redoviti servisi agregata za rasvjetu, hidroforskih postrojenja i prelivnih stanica za otpadnu vodu i pumpnih stanica za vodu,
 • redoviti servisi na antenskim uređajima, uređajima za prijam televizijskog programa uključujući i uređaje za kabelsku i satelitsku TV,
 • redoviti servisi na instalacijama vodovoda, kanalizacije, elektrike, plina i dr.
 • redoviti servisi ostalih aparata i uređaja u zgradi prema naputku proizvođača
 • ličenje i bojanje zidova, stropova, vanjske i unutarnje stolarije i tapetarski radovi,ličenje bravarije, radijatora, drugih grijaćih tijela i drugih elemenata u zgradi,
 • premazivanje zidova i stropova,
 • premazivanje dimnjaka,-zamjena pokrova-keramičarski i drugi radovi na završnim oblogama podova i zidova,
 • zamjena podnih obloga i premazivanje podova,
 • zamjena i popravak stolarije uključujući i elemente zaštite od vanjskih utjecaja,
 • popravak pokrova i ravnog krova,
 • održavanje rasvjete i drugih električnih uređaja (zamjena žarulja, prekidača, utičnica, zvonca, svjetiljki, internog govornog uređaja i sl.) kao i održavanje vanjske rasvjete koja pripada zgradi,
 • zamjena i popravak brava i drugih elemenata koji pripadaju zgradi,
 • održavanje nasada, staza, opreme i drugih elemenata na zemljištu koji pripadaju zgradi (ograde, sprave za igru djece, okviri za čišćenje tepiha, klupe i sl.),
 • čišćenje dimnjaka i dimovodnih kanala (dimnjačarske usluge),-dezinsekcija i deratizacija zajedničkih prostora zgrade i posebnih dijelova zgrade kada se obavlja u zgradi u cilju trajnog otklanjanja štetočina i gamadi,
 • čišćenje kanala za smeće,-čišćenje septičkih jama,-čišćenje odvodnih rešetaka, vodovodnih grla i oluka.
Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava