Logo - Direkcija za stanovanje

Sustav upravljanja

Financijski aspekt upravljanja zgradama

 

ZGRADA MORA IMATI VLASTITI ŽIRO-RAČUN
- Žiro-račun glasi na zgradu, neovisan je o žiro računa upravitelja ili druge zgrade.
- U praksi neki upravitelji posluju sredstvima pričuve  po računu koji glasi na upravitelja s obrazloženjem da je
tako određeno Međuvlasničkim ugovorom.
- Račun stalno prati zgradu, promjenom upravitelja nastupa samo promjena ovlaštenih potpisnika.
- Kad se ne posluje putem vlastitog  račun pričuve suvlasnici zgrade često nisu u mogućnosti imati uvid i kontrolu
u sve aspekte poslovanja računom zgrade.

KNJIGOVODSTVO PRIČUVE
nije propisano ni jednim računovodstvenim propisom. Ipak upravitelj mora organizirati zasebno knjigovodstvo za svaku zgradu. Saldo zgrade može biti i negativan kada zgrada stvori veće obaveze od stanja na računu - ostaju neisplaćeni računi, što je suprotno duhu i slovu propisa čija je namjera bila stvaranje fonda novčanih sredstava (pričuve) koji se akumuliraju za stroge namjenske troškove.

POSLOVANJE PO RAČUNU ZGRADE JE JAVNO
i svaki suvlasnik ima pravo uvida u poslovanje po tom žiro računu. Suvlasnici moraju biti informirani o svim troškovima na stambenoj zgradi na jasan i transparentan način.

SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE
Novčane uplate suvlasnika na račun stambene zgrade, koje su namijenjene za održavanje zgrade – prema članku 380/1 ZOV. Temeljni su prihod zgrade, te je pričuva na način propisan Zakonom
- zakonski obvezan novčani fond
- zakonska obveza suvlasnika
- po zakonu najmanji iznos pričuve iznosi 0,54 % godišnje vrijednosti posebnog dijela 

IZRAČUN PRIČUVE:
- etalonska cijena građenja m2 korisne površine stana 1997. 3.400,00 kn/m2 - 1,53 % od 3.400,00 kn iznosi 18,36 kn/m2 godišnje, a mjesečno 1,53 kn/m2  (sve navedeno prema odredbi članka380/2 ZOV).

ODLUKA O VISINI PRIČUVE
Utvrđuje se međuvlasničkim ugovorom. Vrste pričuve su: a) minimalna pričuva 1,53kn mjesečno po kvadratu stana b) ugovorena pričuva. U međuvlasničkom ugovoru može se utvrditi u većem iznosu:
- određuje se za svaki stan posebno, zavisno od površine stana
- namjenska sredstva suvlasnika, čija je namjena utvrđena prema Zakonu i Uredbi o održavanju stambenih zgrada.


Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava