Logo - Direkcija za stanovanje

Učestali upiti od 2005 do danas

Zajednički troškovi više zgrada

Obuhvaćeni su češći upiti suvlasnika u višegodišnjem razdoblju obrađeni od strane direktora naše upraviteljske tvrtke DIREKCIJE ZA STANOVANJE d.o.o. SPLIT gosp. Igora Crvarića, magistra prava u opsegu, dosezima, okvirima, te za potrebe suvlasnika zgrada (dijelom kroz višegodišnju praksu, na Zakonu osnovane i registrirane, UDRUGE SUVLASNIKA – PREDSTAVNIKA SUVLASNIKA USOPS-SPLIT, dijelom u okviru višegodišnje suradnje s Udrugom DALMATINSKI POTROŠAČ SPLIT).

 

 

ZAŠTITA SUVLASNIKA U ODNOSU NA ZAJEDNIČKE TROŠKOVE PROIZAŠLE IZ KORIŠTENJA ZAJEDNIČKE OPREME VIŠE ZGRADA ODNOSNO SUSTAVA GRIJANJA ZA CIJELO NASELJE ZA KOJE  TROŠKOVE JE UGOVOROM BILA PREDVIĐENA SOLIDARNA ODGOVORNOST. RASKID UGOVORA SA UPRAVITELJEM SUSTAVA GRIJANJA I RAZRJEŠENJE DOSADAŠNJEG POVJERENSTVA SUVLASNIKA. PRAVILA ZA RAD NOVOG POVJERENSTVA.

MOGUĆNOST REFUNDACIJE SUVLASNIKA PLATIŠA OD SUVLASNIKA DUŽNIKA ČIJI SU DUG PO UGOVORENOM NAČELU SOLIDARNE ODGOVORNOSTI DODATNO UPLATILI SUVLASNICI KOJI REDOVITO PLAĆAJU CENTRALNO GRIJANJE.

U odnosu na do sada dospjele obroke suvlasnici kao tuženi solidarni dužnici – izvršili su uplate za suvlasnike dužnike – sve po odredbama ugovora o solidarnom plaćanju duga.
Da bi se realiziralo pravo na refundiranje, kao i preventivno otklonila opasnost odgovornosti  za buduća dugovanja neplatiša koja već nastupaju - savjetovano je anexom na ugovor regulirati: ne samo brisanje odredbe o solidarnoj odgovornosti, nego utvrditi izrijekom odredbu u Međuvlasničkom ugovoru o osobnoj odgovornosti dužnika uz normiran postupak prava refundacije za svaku eventualnu uplatu za neplatiše. Aktivnu legitimaciju izvorno po tom anexu trebalo je omogućiti povjerenstvu – iz čega proizlazi da bi troškovi buduće sudske naplate teretili sredstva pričuve, a u krajnjem ishodu suvlasnike neplatiše dugovanja sustava centralnog grijanja.
Smjena povjerenstva je bila neophodna obzirom da su u okviru svojih plaćenih funkcija propustili ustati tužbom zbog neispunjenja ugovora – a kaznena prijava koju su izjavili bila je od sekundarnog značaja za interese suvlasnika. Odnos upravitelja sustava grijanja prema suvlasnicima je odnos u kojem upravitelj ima položaj punomoćnika (čl. 44. ZVDSP), nalogoprimca (čl. 45. ZVDSP) te zastupnika (čl. 378. ZVDSP), a točni opseg prava i obveza upravitelja glede suvlasnika, osim zakonskim određenjima, definiran je poglavito opširnije međuvlasničkim ugovorom samih suvlasnika.

 

ZAŠTITA SUVLASNIKA U POGLEDU DUGUJUĆIH IZNOSA JEDNOG OD SUVLASNIKA ZA USLUGE GRIJANJA IZ POSTROJENJA KOTLOVNICE KOJU SAMI SUVLASNICI ODRŽAVAJU PUTEM PRIČUVE IZ KOJE PLAĆAJU I OSOBU KOJA SERVISIRA POSTROJENJA. PRIJETNJE PRILIKOM POKUŠAJA NAPLATE UPLATNICA ZA GRIJANJE.

Budući spor eskalira u pravcu nasilnog rješavanja suvlasnica koja je u ulozi predstavnika suvlasnika zgrade je upućena u suvlasničkoj zajednici razmotriti mogućnost zaključenja Anexa na Međuvlasnički ugovor, kao i novog Ugovora o upravljanju putem kojeg bi se uključivanjem upravitelja zgrade dala nova i kvalitetnija dimenzija rješavanju problema, održavanju kotlovnice i naplate grijanja. Stranka je posebno upućena na odredbe Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima kojima se sankcionira situacija kada upravitelj postupa protivno Međuvlasničkom ugovoru. Putem upravitelja zgrade kroz ovršni postupak moguće je prisilnim sudskim putem naplatiti dospjele, a nenaplaćene usluge grijanja – uključiv i kamatu i sudski trošak.


Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava