Logo - Direkcija za stanovanje

Udruga suvlasnika U.S.O.P.S.

Matična dokumentacija udruge

ODLUKU O POKRETANJU POSTUPKA ZA UPIS U REGISTAR UDRUGA
 
UDRUGA  SUVLASNIKA ODNOSNO OVLAŠTENIH
PREDSTAVNIKA SUVLASNIKA «SUVLASNIK» SPLIT
 
 
Na osnovi odredbe članka 14. stavak 1., te odredbe članka 15. Zakona o udrugama (Narodne Novine broj 88/01) Osnivačka skupština Udruge suvlasnika stambenih zgrada – ovlaštenih predstavnika suvlasnika «Suvlasnik» Split (u daljnjem tekstu Udruga) – donijela je
 
 
ODLUKU O POKRETANJU POSTUPKA ZA UPIS U REGISTAR UDRUGA
 
I. Utvrđuje se da je člankom 1. i 2. Statuta Udruge suvlasnika stambenih zgrada – ovlaštenih predstavnika suvlasnika «Suvlasnik» Split određeno da se Udruga upisuje u registar Udruga pri nadležnom tijelu državne uprave, te istječe svojstvo pravne osobe.
II. Shodno utvrđenju pod točkom 1. ove Odluke s datumom dne. 31.07.2002. godine pokreće se postupak za upis Udruge u registar Udruga.
III. Radi registracije Udruge, shodno odredbi članka 15. stavak 1. Zakona o udrugama ovoj Odluci prilažu se i čine njezin sastavni dio:
  • Zahtjev za upis u registar Udruga
  • Zapisnik o radu i odlukama Osnivačke skupštine
  • Ova Odluka
  • Statut Udruge u dva primjerka
  • Popis osnivača Udruge
  • Pristupnice članova Udruge ujedno osnivača (x10)
  • Popis osoba ovlaštenih za zastupanje Udruge
  • Preslik osobnih iskaznica osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje.
 
IV. Utvrđuje se da su ciljevi i djelatnosti Udruge suvlasnika stambenih zgrada – ovlaštenih predstavnika suvlasnika «Suvlasnik» Split sukladni odredbama Ustava Republike Hrvatske, te sukladni odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima , a sve navedeno prema odredbi izrijekom utvrđenoj u članku 18. Zakona o Udrugama.
 
 
PRIVITAK: x 19                                                     
kao gore u tekstu
                                                                                                                      
 
                                                                                                                                          PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
                                                                                                                                          UDRUGE
                                                                                                                                          STJEPAN BAKOVIĆ, dipl. iur.
 
 
 
 
PRISTUPNICA UDRUZI SUVLASNIKA STAMBENIH ZGRADA- OVLAŠTENIH PREDSTAVNIKA SUVLASNIKA «SUVLASNIK»SPLIT
 
UDRUGA : U.S.O.P.S.»SUVLASNIK «- SPLIT
 
PRISTUPNICA
 
UDRUZI SUVLASNIKA STAMBENIH ZGRADA- OVLAŠTENIH
PREDSTAVNIKA SUVLASNIKA «SUVLASNIK»SPLIT
 
 
1. PODACI O IZDAVATELJU PRISTUPNICE
 
    __________________________________                           ___________________
    ( Ime i prezime )                                                                                        ( Mjesto )
 
     __________________________________                          ___________________
     ( Ulica i broj )                                                                                    ( OIB  ili broj os. isk.)
  
 
2.    KAO SUVLASNIK STAMBENE ZGRADE , KAO OVLAŠTENI PREDSTAVNIK SUVLASNIKA IZABRAN OD  STRANE SUVLASNIČKE ZAJEDNICE ZGRADE :
 
  • slobodno i dragovoljno u pismenom obliku potpisivanjem ove Pristupnice pristupam Udruzi suvlasnika stambenih zgrada – ovlaštenih predstavnika suvlasnika « Suvlasnika“.
 
3. Prihvaćam Statut Udruge suvlasnika stambenih zgrada- ovlaštenih predstavnika su-
    vlasnika « Suvlasnik « Split i druge akte Udruge.
 
 
4. Ova Pristupnica vrijedi do opoziva u pismenom obliku .
 
 
 
U Splitu , ______200____. godine               
                                                               POTPIS  IZDAVATELJA
                                                                                                                                               PRISTUPNICE (OIB)
 
                                                                                                                                             _______________________
Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava