Logo - Direkcija za stanovanje

Što je na mojem računu?

Neodržavani kanalizacijski sustavi

UPRAVLJANJE - KOMUNALNI PROBLEMI:
ŠTO JE NA MOJEM RAČUNU ?

 

Obzirom da je područje upravljanja i održavanja zgradama sve učestalije  povezano sa komunalnim pitanjima u ime suvlasnika i korisnika usluga postavili smo pitanje: što je na mojem računu ?

 

UVOD

Odredbom članka 93. i 379. Zakona o vlasništvu – utvrđene su obveze upravitelja zgrade. U zakonske obveze Upravitelja,  Zakon ne nalaže sudjelovanje u rješavanju pitanja komunalne infrastrukture stambenih zgrada (voda i kanalizacija). ZBOG UPITA KOJE ČESTO POSTAVLJAJU SUVLASNICI  – potrudili smo se ,  približiti suvlasnicima : problematiku opreme i  uređaja komunalne infrastrukture zgrade.
Četiri petine svjetskog stanovništva zagađenu vodu i nečistu sredinu u kojoj živi plaća vlastitim životom. Svrha odvodnje i izgradnje odvodnih sustava je sakupljanje otpadnih i ostalih suvišnih voda, njihovo odvođenje izvan naseljenih mjesta, pročišćavanje do željenog stupnja čistoće i ispuštanje.
Od godine 1948. rekonstruirani su osnovni magistralni pravci kanalizacije grada Splita, te su od 1960. do 1980. godine izgrađeni gotovo svi osnovni kolektori u gradu (Stinice - Pjat, Duje, Trščanska ulica, Ravne njive, Domovinskog rata, Uz ukop pruge, Ulica Brune Bušića i dr.). Godine 1976. puštena je u rad CS Bačvice s podmorskim ispustom. U kolovozu 1996. godine završena je izgradnja svih glavnih kolektora, te suvremenog mehaničkog uređaja za pročišćavanje kojim je konačno očišćeno more u Gradskoj luci.
Sustav odvodnje Split - Solin obuhvatio je izgradnju 8 suvremeno opremljenih crpnih stanica, cca 15 km kolektora raznih profila, hidrotehnički tunel, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Stupe i podmorski ispust.
Međutim, Izgradnja kanalizacijske mreže radi materijalnog položaja i standarda društva u cjelini, čeka u nekim područjima  i danas  drugo povoljnije vrijeme. Kanalizacijska mreža toliko važna  još je uvijek u brojnim i velikim  područjima nedostatna i odvija se septičkim jamama.

 

JEDAN PRIMJER ODRŽAVANJA NEDOVRŠENOG KANALIZACIJSKOG  SUSTAVA NA TERET PRIČUVE

Zgrade su  pozicionirane u području grada _______ gdje nije dovršen kanalizacijski sustav – te zgrade raspolažu septičkom jamom i fekalnom crpkom.  Na takav se slučaj odnose članci 12. i  13. Odluke o odvodnji otpadnih voda -  Službeni vjesnik Grada _______  . koji reguliraju da je u gradskim područjima gdje nema izgrađenih objekata i uređaja odvodnje (nije dovršen kanalizacijski sustav) : a.) obvezna izgradnja septičke jame prema uvjetima iz odobrenja za njihovu gradnju; te da   b.) zgrada mora imati  atestom potvrđenu nepropusnu sabirnu jamu kao privremeno rješenje.  ČLANKOM 11.  ODLUKE O ODVODNJI OTPADNIH VODA  -  SLUŽBENI VJESNIK GRADA ____ REGULIRANO JE  DA  PRIVREMENO RJEŠENJE ODVODNJE   VLASNICI  GRAĐEVINE ODRŽAVAJU  I  KORISTE O SVOM TROŠKU ODNOSNO IZ PRIČUVE.
Investitor zgrade je  za komunalnu infrastrukturu prema članku 32. stavak 2. i 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu i članku 12 Odluke o komunalnom doprinosu Grada ______ od 07.04.2003.  imao obvezu uplate  u korist proračuna grada _______ značajnih sredstava koje je Grad  ________ trebao koristiti za financiranje Programa  izgradnje objekata   komunalne infrastrukture. U navedeni iznos po Ugovoru s Gradom ________________ su bili uključeni dovod vode, izgradnja  kanalizacije ,uređenje pristupnog puta i javna rasvjeta ( 47,89% iznosa komunalnog doprinosa).
ZAJEDNIČKA SABIRNA JAMA SA FEKALNOM CRPKOM (zajednički sustav odvoda za cca 100 stambenih jedinica - dvije pumpe) -je sagrađena sukladno  komunalnim odlukama grada _____________, te za kanalizacijsku mrežu  zgrada raspolaže Potvrdom Odsjeka za sanitarnu inspekciju Županije  i Potvrdama izdanim od strane Vodovoda i kanalizacije d.o.o., kao i Policijske uprave, te  Ureda državne uprave  na projekt vodovoda i kanalizacije zgrade.
U takav  kanalizacijski sustav zgrade nije dopušteno ispuštati krute tvari, naročito: krpe,  rublje, otpatke metala, plastike, drva, ostatke vapna, ostatke betona, cementni mulj, kiseline, alkalne i ostale štetne tvari.  RADI FUNKCIONIRANJA NEDOVRŠENOG KANALIZACIJSKOG SUSTAVA ZGRADA:
a.) nakon provedenog natječaja- zaključen je  ugovor s koncesionarom – radi čišćenja septičke jame  4 puta godišnje- svaka 3 mjeseca u prisutnosti predstavnika zgrade.
b.) U slučaju kvara crpke potrebno je organizirati hitno otklanjanje kvara putem servisera  (zadnja
intervencije bila je zbog  bačene krpe – cijena te dvodnevne  intervencije bila je 1.400.00 kn :  mijenjao se rotor)  
b.) Pogon fekalne crpke: potrošena struja za dvije pumpe se evidentira na posebnom mjerilu. Potrošak struje, prema računima HEP-a, je malen jer se crpka uključuje na polovini popunjenosti septičke jame i radi se o manjoj crpki snage 1,6 kilovata.
c.) Problem udjela u troškovima održavanja i računima struje :  su utvrđeni po kriteriju potroška vode za svaki od 5  ulaza  iz razloga: što su ugrađena mjerila za vodu i suvišan bi bio kriterij člana domaćinstva .


Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava