Logo - Direkcija za stanovanje

Što je na mojem računu?

Neodržavani kanalizacijski sustavi

Kod održavanja septičkih jama upravitelji su u posebno osjetljivoj situaciji  održavanja kanalizacijskog sustava, obzirom da je kompleks septičke jama sa pumpama za suvlasnike od najvećeg značaja. Od upravitelja se očekuje da realizira projekt redizajniranja kanalizacijskog sustava – što nije posao upravitelja zgrade i nije posao održavanja i redovne uprave, nego sukladno članku 87. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima spada u poslove izvanredne uprave.

U jednom primjeru u razdoblju od  9 mjeseci čak u 11 navrata bilo je potrebno provesti radove deblokade kanalizacijskog sustava, uz tri generalna popravka pumpi. REDOVITI PRILIV SREDSTAVA PRIČUVE NIJE VIŠE MOGAO POKRIVATI TROŠKOVE POPRAVAKA PUMPI I ČIŠĆENJA JAME. Na nagovor i posredovanjem DIREKCIJE  u odnosu na suvlasnike  i u odnosu na investitora izveden je  kanalizacijski sustav prema novo ovjerenoj tehničkoj dokumentaciji, sukladno Zakonu, od svih za to predviđenih službi i obavljena je na trošak investitora bez sudjelovanja sredstava pričuve  zamjena pumpi nakon čega je konačno uslijedilo akumuliranje sredstava pričuve za održavanje zgrade.

 

NEKI KOMUNALNI PROPISI, SAŽECI VAŽNIJIH ČLANAKA

IZ ZAKON O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU – NN 26/03., SPECIFIKACIJA VAŽNIJIH ODREDBI
ČLANAK 1.- Komunalno gospodarstvo-financiranje i održavanje uređaja komunalne infrastrukture kao cjelovitog sustava.
ČLANAK 2.-Komunalna djelatnost- javna služba, održavanje u stanju funkcionalne sposobnosti:
opskrba vodom, odvodnja otpadnih voda, održavanje javnih površina, čistoće, točka 13. odlukom posebno odrediti još što se smatra komunalnom djelatnošću
ČLANAK 11.-Koncesija za komunalnu djelatnost
ČLANAK 16 Odluka o komunalnom redu – ČLANAK 17 komunalno redarstvo– ČLANAK 18 komunalni redar
Prihodi za obavljanje komunalne djelatnosti :
- iz cijene komunalne usluge ČLANAK 20 :opskrba vodom, odvodnja otpadnih voda,
- iz komunalne naknade(prihod proračuna) ČLANAK 22:odvodnja oborina,javne površine
- plaćaju vlasnici stanova, garaža, poslovnih prostora – utvrđuje se rješenjem
- sredstva prikupljena komunalnom naknadom ČLANAK 28
Komunalni doprinos ČLANAK 31 – novčana javna davanja (prihod lokalne uprave - plaća investitor vlasnik građevine čestice na kojoj se gradi građevina čime sudjeluje u podmirenju troškova izgradnje uređaja komunalne infrastrukture utvrđene Programom čl. 30. PROGRAM GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA SVAKU KALENDARSKU GODINU)
Rješenje o komunalnom doprinosu ČLANAK 32
Priključenje i korištenje komunalne infrastrukture ČLANAK 34.
Nadzor  i nadležno ministarstvo , gospodarski inspektori Državnog inspektorata ČLANAK 39.
Novčane kazne ČLANAK 40.

 

IZ KOMUNALNIH PROPISA GRADA SOLINA – SPECIFIKACIJA VAŽNIJIH ODREDBI

1.)Odluka o komunalnom doprinosu   iz 2003.
Prilikom izgradnje i rekonstrukcije(nadogradnja-dogradnja postojeće-upisane građevine)ČLANAK 2.
Prihod proračuna grada Solina za uređaje kom.inf. javne površine, javne rasvjete, nerazvrstane ceste, groblja ČLANAK 3
Program građenja za razdoblje od 4 godine ČLANAK 4.
Komunalni doprinos plaća : vlasnik građene čestice, kao i investitor buduće izgradnje ČLANAK 5.
Rješenje o kom. doprinosu ČLANAK 12. žalba ČLANAK 14 garancije ČLANAK 13. izvršenje rješenja ČLANAK 15.
2.)Odluka o komunalnoj naknadi Službeni vjesnik grada Solina 9/01
Služi za : odvodnju atmosferskih voda, održavanje javnih površina, javnu rasvjetu, groblja, vatrogasnu djelatnost ČLANAK 4. Plaćaju vlasnici stanova , garaža, posl. prostora, građevinskog zemljišta u svrhu poslovne djelatnosti ČLANAK 5.Oslobođenje od plaćanja – kad se ostvari pravo na pomoć za uzdržavanje ČLANAK 7
Visina : zavisno od lokacije i vrste nekretnine, te zone naselja
Određuje se rješenjem o komunalnoj naknadi ČLANAK 17.Plaća se mjesečno do 15 tog u mjesecu za tekući mjesec ČLANAK 18.
Na dospjelu nenaplaćenu zatezna kamata
Kazna- iznos godišnje komunalne naknade ČLANAK 20.

Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava