Logo - Direkcija za stanovanje

Što je na mojem računu?

Neodržavani kanalizacijski sustavi

3.) Odluka o uvjetima priključivanja na komunalnu infrastrukturu

Odluka utvrđuje postupak, tehničke uvjete i rokove za priključke građevina, građevinskih čestica Za opskrbu pitkom vodom, odvodnju otpadnih voda, opskrbu plinom i toplinskom energijom ČLANAK 1
Priključak na mrežu opskrbe pitkom vodom=dio dovodnog cjevovoda od spoja na uličnoj mreži do vodomjera - uključivo i zaporni uređaj iza vodomjera ČLANAK 2
Priključak na mrežu odvodnje otpadnih voda=dio odvodnog cjevovoda od kontrolnog okna u građevini ili izvan do spoja na uličnu odvodnju ČLANAK 2.
Priključak na komunalnu inf. gradi pravna osoba komunalne djelatnosti na teret vlasnika građevine-čestice
Priključak se izvodi na zahtjev pravnoj osobi koja obavlja kom.dj. vlasnika u vrijeme ili poslije izgradnje  komunalne mreže i prilaže se građevinska dozvola ili uvjerenje da je građevina izgrađena prije 15.02.1968.
Temelj za izvedbu priključka- stalnog –privremenog(za gradilišta) je izdana dozvola i ugovor o izvedbi priključka.  ČLANAK 5.
Ugovor obvezno sadrži: odredbu o predaji priključka u vlasništvo pravnoj o. koja obavlja k.d.osim kanalskog priključka.
Vlasnik plaća radove i utrošeni materijal, te NAKNADU ZA PRIKLJUČENJE koja je prihod gradskog proračuna i koristi se namjenski za kom.inf. u skladu sa Programom 6
U GRADSKIM PODRUČJIMA GDJE NISU IZGRAĐENI OBJEKTI I UREĐAJI ODVODNJE ODNOSNO OPSKRBE PITKOM VODOM vlasnik građevine – građevinske čestice može privremeno riješiti opskrbu-odvodnju na temelju posebnih propisa 10
Privremeno rješenje vlasnik održava i koristi o svom trošku 11
U GRADSKIM PODRUČJIMA GDJE NISU IZGRAĐENI OBJEKTI I UREĐAJI ODVODNJE A POSTOJE ZA OPSKRBU PITKOM VODOM  vlasnik građevine za vodu dužan je zatražiti priključenje na izgrađene uređaje opskrbe vodom . za otpadne vode dužan je osigurati da građevina ima atestom potvrđeno nepropusnu sabirnu jamu- kao privremeno rješenje ili na drugi način riješiti12
Nadzor- komunalno redarstvo ČLANAK 15.
Novčane kazne od 500 do 2000 kuna ČLANAK 17.

4.) Odluka o odvodnji otpadnih voda

Uvjeti i način odvodnje otpadnih voda na području grada Solina, te prava i obveze upravitelja i korisnika sustava javne odvodnje. ČLANAK 1.
Otpadnim vodama smatraju se : sanitarne otpadne vode iz kućanstva, oborinske vode i dr ČLANAK.2
Sustavi odvodnje otpadnih voda: sustav javne odvodnje, sustav interne odvodnje, sustav oborinske odvodnje ČLANAK 3.
Korisnik sustava javne odv. je pravna i fizička osoba čija je nekretnina priključena na sustav javne odv. ČLANAK 6.
Upravitelj sustava odvodnje obavlja djel. odvodnje otp. v. Trgovačko društvo po zakonu o komunalnom gospodarstvu ČLANAK 7
sustav javne odvodnje- skup objekata i uređaja koji služe za skupljanje i odvod voda s javnih površina i sustava interne odvodnje. ČLANAK 9.
sustav interne odvodnje- skup objekata i uređaja koji služe za skupljanje i odvod sakupljenih voda od kontrolnog okna na spoju sa javnom kanalizacijom . U vlasništvu je pravne ili fizičke osobe, a sastoji se od instalacija, objekata i uređaja za skupljanje i pročišćavanje otpadnih voda iz građevine i zemljišta. ČLANAK 10
odgovornost vlasnika za zagađivanje. Sustav mora biti priključen na sustav javne odvodnje. ČLANAK 12
na području gdje ne postoji javni odvodni sustav obavezna je izgradnja septičke jame na temelju uvjeta iz odobrenja  za njihovu gradnju ČLANAK 13.
septičke jame ( oborinske i površinske vode ne u septičku jamu. ČLANAK 14.
nakon izgradnje sustav javne odvodnje vlasnik- korisnik septičke jame dužan je izgraditi kanalski priključak. Nakon priključenja interne kanalizacije na sustav javne odvodnje vlasnik. Korisnik nekretnine dužan je dosadašnje uređaje ukloniti ili sanirati. U sustav odvodnje ne smiju se ispuštati ČLANAK 24. Upravitelj sustavom odvodnje dužan je analizirati kakvoću otpadnih voda ČLANAK 28. i redovito održava sustav javne odvodnje ČLANAK 29.Nadzor nadležna vodopravna inspekcija prema Zakonu o vodama. ČLANAK 35. Kazne  ČLANAK 36.


5.)Odluka o izmjeni i dopuni GUP-a Solina iz 2001
Sustav ST/SO jedinstveni sustav pročišćavanja Stobreć, podmorski ispust Brački kanal

Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava