Logo - Direkcija za stanovanje

Što je na mojem računu?

Računi komunalija

Obzirom da je područje upravljanja i održavanja zgradama sve učestalije povezano sa komunalnim pitanjima u ime suvlasnika i korisnika usluga postavili smo pitanje: što je na mojem računu?

 

 

Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu propisana je naplata komunalnih usluga, komunalnih doprinosa i komunalne naknade.

KOMUNALNE USLUGE

Komunalne usluga se ne mjere, nego se naplaćuju prema broju članova obitelji koji ih koriste (u nekim primjerima potrošak vode), površini stambenog prostora (grijanje i topla voda), odvoz kućnog otpada (prema površini stambenog prostora). Komunalni doprinosi i komunalne naknade naplaćuju se po m2 površine koja se koristi. Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu propisana je naplata komunalnih usluga, komunalnih doprinosa i komunalne naknade, ali ne i da naplata zavisi od usluga koje se mjere - te su kriteriji naplate prepušteni na odlučivanje tijelima lokalne zajednice

Račune za utrošak vode davatelji usluga vodoopskrbe dostavljaju na ime stambene zgrade koja po Zakonu nema pravni subjektivitet i nije pravna ni fizička osoba.

Glavni uzrok problema korisnika komunalnih usluga u praksi su uopćeni propisi kao što je Zakon o komunalnom gospodarstvuM (ZOKG) koji dopušta da:

 • Isporučitelja usluge ima monopolni položaj pri određivanju cijene;
 • Zakonom nisu utvrđeni elementi na osnovu kojih se formira cijena - jedinica mjere i/ili paušal te pojedini isporučitelji istovremeno formiraju cijene i po jedinici mjere i paušalno;
 • Zakon ne određuje standarde komunalne infrastrukture koju su komunalna poduzeća dužna izgraditi i održavati;
 • Zakon omogućava isporučitelju komunalne usluge da utvrđuje uvjete za određivanje;
 • tehničko - tehnoloških uvjeta za ugradnju mjernog i regulacijskog uređaja – umjesto da je to povjereno odgovarajućoj strukovnoj organizaciji.
 •  

  KOMUNALNE NAKNADE

  Komunalna naknada je zakonska obveza koja nastaje od trenutka uručenja odnosno konačnosti rješenja o utvrđenju obveze i visine komunalne naknade u kojem su navedeni elementi potrebni za podmirivanje te obveze. Obveznici plaćanja komunalne naknade su vlasnici ili korisnici stambenog, poslovnog i garažnog prostora te građevinskog zemljišta. Komunalna naknada se obračunava po m2 površine i to za stambeni, poslovni i garažni prostor.
  Svi građani jedne lokalne zajednice uplaćuju iste naknade, te stoga zaslužuju i istu razinu komunalne infrastrukture. Za stanovnike koji nemaju bilo koju od osnovnih komunalnih usluga (asfaltirana cesta, odvodnja otpadnih voda i slično) trebalo bi obavljati povrat po nekoliko % iznosa naknade za svaku od nepostojećih usluga. Ovakvom bi se mjerom ponukala gradska poglavarstva da što prije svim građanima osiguraju jednake uvjete života – što ne dolazi do izražaja ni u sadašnjim propisima, niti u dosadašnjoj praksi.

   

  REGULATIVA KOMUNALNIH USLUGA - DISKRIMINIRAJUĆI ODNOS DAVATELJA USLUGA

  Zakon o zaštiti potrošača  regulira pitanje javnih usluga. Potrošaču se pružaju usluge koje ne smiju biti diskriminirajuće, a trebaju se davati potrošačima na socijalno prihvatljiv način. Definirano je da su javne usluge:
  prodaja električne energije, plina iz distributivne mreže, toplinske energije, javnih telekomunikacijskih usluga, poštanskih usluga, usluga prijevoza putnika u javnom gradskom i prigradskom prometu, opskrba pitkom vodom i odvodnja otpadnih voda te održavanje čistoće.

  Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu komunalne djelatnosti su:

  1. opskrba pitkom vodom,
  2. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,
  3. opskrba plinom,
  4. pskrba toplinskom energijom,
  5. prijevoz putnika u javnom prometu,
  6. održavanje čistoće,
  7. dlaganje komunalnog otpada,
  8. održavanje javnih površina,
  9. održavanje nerazvrstanih cesta,
  10. tržnice na malo,
  11. održavanje groblja i krematorija te obavljanje pogrebnih poslova,
  12. obavljanje dimnjačarskih poslova,
  13. javna rasvjeta.

  Neke su javne usluge i komunalne usluge. Prema primateljima ili korisnicima javne usluge moraju biti korektne i u svakom smislu ne diskriminirajuće uz naplatu po kriteriju „ što se pruža“.


Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava