Logo - Direkcija za stanovanje

Što je na mojem računu?

Računi komunalija

NEUJEDNAČENOST CIJENA I STANDARDA USLUGA

Kao komunalne usluge naplaćuju se ponekad i usluge koje nisu izvršene (odvoz kućnog otpada i slično). Činjenica je da „smeće ne stvaraju kvadrati, nego su proizvod ljudi u svakodnevnom životu“. Tako dvije osobe u stanu od 100 m2 više plaćaju za odvoz otpada nego pet osoba u stanu od 30 m2. Sadašnji način obračuna i naplate smeća je nepravedan i ne stimulira razvrstavanje. Tu okolnost počeli su uvažavati neki gradovi i općine u RH. Također su problem lokalne zajednice gdje potrošači imaju svoje kuće za odmor i gdje im se naplaćuje odvoz kućnog otpada tokom cijele godine.
Poseban problem je neujednačavanje cijena usluge i standarda usluge. Naplaćuje se odvoz otpada prema zapremini zakupljene posude(puno za prazno, prema m2 stambene površine, prema domaćinstvu i prema broju članova domaćinstva - što onemogućava i posljedično utječe na kvalitetnu standardizaciju samih usluga. U nekim mjestima se plaća odvoz tri puta tjedno, a u nekim jednom tjedno – što i nema nekog većeg odraza na cijenama.

 

ODNOSI SUVLASNIKA I OPERATORA SUSTAVA KABELSKE TV

Pravilnik o TLK uslugama NN br.183/04. regulira odnose korisnika i davatelja usluga kabelske TV distribucije.
Članak 37. Pravilnika
(3) Operator sustava kabelske distribucije, koji pruža usluge kabelske distribucije radijskih i/ili televizijskih programa, ne može isključiti postojeći zajednički antenski sustav u stambenoj ili poslovnoj zgradi, niti ga uključiti u vlastiti sustav kabelske distribucije, osim uz uvjete uređene propisima o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
(4) Operator sustava kabelske distribucije ne može nametnuti obvezu prihvaćanja svoje ponude za priključenje na sustav kabelske distribucije. Neprihvaćanjem te ponude ne stvara se nikakva obveza u vezi s podmirivanjem troškova izgradnje i/ili održavanja sustava kabelske distribucije.
(5) Operator sustava kabelske distribucije ne može odbiti razuman zahtjev korisnika usluga za priključenje na svoj sustav kabelske distribucije, unutar područja na kojemu ima izgrađen taj sustav, ako za to postoje tehničke mogućnosti u okviru tehnologije koju primjenjuje taj operator.
(6) Ako korisnik usluga otkaže svoj priključak na sustav kabelske distribucije, ima pravo zahtijevati ponovno priključenje, pri čemu je obvezan podmiriti samo stvarne troškove ponovnog priključenja, kao i druga dospjela i nepodmirena dugovanja.

 

PRISTOJBE ZA RADIJSKE I TV PRIJEMNIKE

Zakona o HRT-u (NN br.25/2003.) regulira odnos sa vlasnicima radijskih i tv prijemnika.
Članak 53. Zakona:
(1) Vlasnici radijskih i televizijskih prijamnika na području Republike Hrvatske dužni su HRT-u plaćati pristojbu.
(2) Vlasnik prijamnika dužan je HRT-u prijaviti prijamnik najkasnije u roku od 30 dana od dana nabave prijamnika, a promjenu adrese, mjesta stanovanja ili sjedišta, vlasnik je dužan prijaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana promjene.
(3) Vlasnik prijamnika nije dužan plaćati pristojbu ako prijamnik odjavi.
(4) Visina pristojbe iznosi 1,5 % prosječne neto mjesečne plaće zaposlenih u Republici Hrvatskoj, na temelju statističkih podataka za prethodnu godinu.
(5) Kućanstva koja u vlasništvu imaju dva ili više radijskih i televizijskih prijamnika plaćaju mjesečnu pristojbu utvrđenu u stavku 4. ovoga članka kao da imaju jedan radijski ili televizijski prijamnik.
(6) Pravne osobe plaćaju pristojbu na svaki prijavljeni prijamnik u iznosu utvrđenom u stavku 4. ovoga članka.

 

RAČUNI ELEKTRIČNE ENERGIJE
PRIGOVOR POVJERENSTVU ZA REKLAMACIJE
- članak 72. Općih uvjeta:

(1) Kupac ima pravo prigovora na rad opskrbljivača tarifnih kupaca u roku od 30 dana od dana nastanka razloga za podnošenje prigovora.
(2) Opskrbljivač tarifnih kupaca dužan je donijeti odluku o prigovoru kupca u roku od 30 dana od dana primitka prigovora.
(3) Ako opskrbljivač tarifnih kupaca ne udovolji prigovoru kupca ili ne donese odluku o prigovoru u roku iz stavka 3. ovoga članka, dužan je predmet u daljnjem roku od osam dana ustupiti na rješavanje Agenciji.
(4) Odluka Agencije je konačna.
Odredba članak 72. Općih uvjeta obzirom da Opći uvjeti nemaju nikakve odredbe o sankcijama za davatelja usluga – na kraju za kupca završe bez ikakvog učinka zbog  pasivnosti tijela iz članka 72. Općih uvjeta. Prednje, iako prava kupca kod rješavanja žalbi regulira Zakon o energiji članak 29., stavak 3. i to:
  1. pravo na razvidne, jednostavne i jeftine postupke rješavanja žalbi kupaca, uz pravedno rješavanje sporova i bez odgađanja, uz naknadu troškova i/ili kompenzaciju, ako su osigurani, te;
  2. obvezu davanja obavijesti o svim pravima koja se odnose na javne usluge.

PROVJERA STANJA BROJILA, SKINUTOG I NOVO POSTAVLJENOG

Kod prvog priključenja HEP i kupac  potpisom ovjeravaju formular i stanje brojila, što je propisano člankom 75. Općih uvjeta, a stavak 7., predviđa da u slučaju zamjene brojila ili radnje koja zahtjeva zamjenu plombe, HEP kupcu dostavi odgovarajući dokument u roku 15 dana od nastanka događaja. Ako se utvrdi odstupanje stanja na brojilu, potrebno je uputiti prigovor HEP-u.

SUMNJA DA BROJIO REGISTRIRA ISPRAVNO.

Kupac može zatražiti kontrolni pregled mjerne opreme. Ako se utvrdi da je oprema ispravna sam snosi troškove kontrole, sve prema Cjeniku za nestandardne usluge. Ako je mjerna oprema neispravna, troškove kontrole snosi davatelj usluge – sve sukladno članku 82. Općih uvjeta.

Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava