Logo - Direkcija za stanovanje

Što je na mojem računu?

Računi komunalija

Kad se utvrdi da je mjerna oprema neispravna, izrađuje se novi obračun u skladu s člankom 96. stavak 2. Općih uvjeta. Obračun se izrađuje unatrag do trenutka kada je mjerna oprema ispravno registrirala, a najduže do roka zastare (za kućanstvo zastara iznosi godinu dana, za ostale potrošače, tri godine).

OČITANJE I OBRAČUN POTROŠNJE.

Članak 89. Općih uvjeta propisuje standardne usluge očitanja, te nestandardne usluga očitanja. Na osnovu ovog članka HEP je propisao u Cjeniku nestandardnih usluga naknadu od 10 kuna za takozvanu uslugu samoočitanja – bez obzira da li kupac sam očitava i dostavlja stanje brojila.

NEREALNO VISOKA AKONTACIJA.

Iznos pretpostavljene buduće potrošnje se utvrđuje na osnovu proteklog perioda istog obračunskog razdoblja (ljeto-ljeto, zima-zima), te je potrebno provjeriti da li su ulazni podaci ispravni, stari obračun i novi obračun - ako podaci odgovaraju akontacija je utvrđena u točnoj visini, kako opći uvjeti propisuju. Kupac vjeruje da će u budućem razdoblju trošiti manje električne energije nego u prethodnom periodu, onda je dužan u roku od 15 dana od primitka uplatnica za akontacije, kontaktirati HEP i zatražiti da mu se umanji akontacija, što  HEP u pravilu i prihvaća.

U OBRAČUNU PORED ELEKTRIČNE ENERGIJE, ZARAČUNATA KAMATA I TROŠAK OPOMENE.

Kamatu kupac plaća samo ako je u zakašnjenju plaćanja razlike po konačnom obračunu - nakon 15 dana od ispostave računa za obračunsko razdoblje prema članku 94. Općih uvjeta – kojim se u stavku 2. propisuje: «Tarifnom kupcu koji ne plati dospjelu novčanu obvezu u roku dospijeća, opskrbljivač može ispostaviti opomenu u pisanom obliku uz obračun prouzročenih troškova.» Ovakav tekst, HEP koristi za mogućnost da u skladu sa Cjenikom nestandardnih usluga naplaćuje trošak «opomene».

PROMIJENOM BROJILA, NEMOGUĆE OČITATI BROJČANIK

Hep u skladu s člankom 76. stavak 1. mora omogućiti kupcu očitavati stanje brojčanika.

 

ELEKTRIČNA ENERGIJA - PROPISI
Zakon o tržištu električne energije (Narodne novine, broj 177/04):

 1. Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogenereacije
  (Narodne novine, broj 33/07)
 2. Uredba o minimalnom udjelu električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije čija se proizvodnja potiče (Narodne novine, broj 33/07)
 3. Uredba o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije
  (Narodne novine, broj 33/07)
 4. Metodologija za pružanje usluga uravnoteženja električne energije u elektroenergetskom sektoru
  (Narodne novine 133/06)
 5. Pravilnik o dodjeli i korištenju prekogranične prijenosne moći
 6. Tarifni sustav za proizvodnju električne energije, s izuzetkom proizvodnje za povlaštene kupce, bez visine tarifnih stavki
  (Narodne novine 143/06)
 7. Tarifni sustav za prijenos električne energije, bez visine tarifnih stavki
  (Narodne novine 143/06)
 8. Tarifni sustav za distribuciju električne energije, bez visine tarifnih stavki
  (Narodne novine 143/06)
 9. Tarifni sustav za opskrbu električnom energijom, s izuzetkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki
  (Narodne novine 143/06)
 10. Pravila djelovanja tržišta električne energije
  (Narodne novine 135/06)
 11. Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava
  (Narodne novine, broj 133/06)
 12. Pravilnik o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage
  (Narodne novine, broj 52/06)
 13. Odluka o iznosu naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage
  (Narodne novine, broj 52/06)
 14. Mrežna pravila elektroenergetskog sustava
  (Narodne novine, broj 36/06)
 15. Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom
  (Narodne novine, broj 14/06)
 16. Tarifni sustav za usluge elektroenergetskih djelatnosti koje se obavljaju kao javne usluge
  (Narodne novine, broj 101/02, 121/02, 129/02 i 98/05)
 17. Pravilnik o normiranim naponima za distribucijske niskonaponske električne mreže i električnu opremu (Narodne novine, broj 28/00)
 18. Pravilnik o vrstama kvarova na elektromagnetskim objektima i postrojenjima o kojima su organizacije udruženog rada dužne obavijestiti elektroenergetsku inspekciju (Narodne novine, broj 02/88)
 19. Odluka o određivanju objekata, postrojenja i uređaja za koje se ne može obustaviti isporuka električne energije (Narodne novine, broj 38/84)
 20. Odluka o visini nadoknade za prostore koje koriste objekti za proizvodnju električne energije
  (Narodne novine, broj 24/95, 28/95, 26/96,58/97, 132/97,24/98,74/98,99/98 – pročišćeni tekst, 107/98 – ispravak, 140/99 i 102/00 i 80/01)
 21. Zaključak o utvrđivanju kriterija za izbor lokacija za termoelektrane i nuklearne objekte
  (Narodne novine, broj 78/92)
 22. Popis elektrana, jedinični iznosi nadoknada, popis gradova i općina na čijem području su elektrane smještene (Narodne novine, broj 99/98 – pročišćeni tekst i 107/98)
 23. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja (Narodne novine, broj 89/06)
 24. Cjenik nestandardnih usluga:
 • u djelatnosti distribucije električne energije,
 • u djelatnosti distribucije električne energije – Mjerne usluge,
 • u djelatnosti opskrbe električnom energijom tarifnih kupaca.
 1. Program za osiguranje i primjenu načela razvidnosti, objektivnosti i nepristranosti rada HEP – Operatora prijenosnog sustava d.o.o. (http://ops.hep.hr/ops/dokument)
 2. Zakon o privatizaciji Hrvatske elektroprivrede d.d. (Narodne novine, broj 32/02)
 3. Odluka o davanju suglasnosti Hrvatskoj elektroprivredi d.d. za osnivanje trgovačkog društva »Hrvatski nezavisni operator sustava i tržišta d.o.o.« (Narodne novine, broj 01/02)

(http://www.hep.hr/kupci/akti/podzakonski/index.html)

Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava