Logo - Direkcija za stanovanje

Sustav upravljanja

Tehnički aspekt upravljanja zgradama

U izradi su opomene osmorici suvlasnika koji duguju 22.979,74 kn, kao i većim dužnicima zgrade u odnosu na daljnji iznos duga  od 3.816,00 kn koje opomene će biti dostavljene zajedno sa popisom dugovanja po mjesecima. Dostava će se obaviti zajedno sa novim uplatnicama pričuve.

6.U TOKU JE PROVEDBA UVIĐAJA GODIŠNJEG PREGLEDA ZGRADE I SASTAV ZAPISNIKA
Obavljene su sve predradnje i predstoji sastav zapisničkih konstatacija pregleda zgrade.

7.PREDSTOJI DALJNJA PROVEDBA ANALIZE POSLOVANJA ZGRADE OSOBITO ZA RAZDOBLJE 2000.-2003.
Dosadašnje analize obavljene su prema, od Tehnoplasta dostavljenoj nepotpunoj dokumentaciji, te tek predstoji detaljno sagledavanje pojedinih stavki - osobito što su iste stavke različite za iste fiksne troškove u različitim godinama, kao i za  iznos od 43.881,60 kn – potrošen sa žiro-računa zgrade, za koje bivši Upravitelj nije predao račune, niti su sadržani u predanim izvještajima.

8.PROVEDBA ANKETE O VODI
Predstoji sastav anketnog listića i dostava.

9.IZRADA ZAHTJEVA TEHNOPLASTU
Za dostavu računa zgrade za razdoblje 2000. - 03., - za ispravak evidencija suvlasnika zgrade, - za polaganje računa o sudskim sporovima.

 

ST. ZGRADA: --------------------------------                                              DIREKCIJA ZA STANOVANJE , d.o.o. SPLIT
Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava