Logo - Direkcija za stanovanje

Učestali upiti od 2005 do danas

Pitanja zajedničkih prostora u zgradi

KORIŠTENJE ZAJEDNIČKIH PROSTORA ZGRADE. PROTUPOŽARNA OPREMA ZGRADE. ZLOUPOTREBA OVLASTI UPRAVITELJA I PREDSTAVNIKA SUVLASNIKA. VIŠEGODIŠNJI SPOROVI U PREDMETU SMETANJA POSJEDA.

Obrazložena je pravna situacija kako u odnosu na propise koji se tiču protupožarne opreme zgrade – koje je područje uređeno kogentnim propisima, tako i u odnosu na zajedničke dijelove zgrade u objektima kolektivnog stanovanja. Suvlasniku su posebno obrazložene okolnosti koje se tiču pravno relevantnih činjenica za prosudbu rješenja višegodišnjih problema sve do angažiranja MUP - a i Sudova.
Suvlasnik je već tražio smjenu upravitelja i predstavnika suvlasnika, ali nije ishodio, sukladno zakonu, potrebnu većinsku odluku suvlasnika, te mu preostaje nastavak sudskih postupaka koje već vodi.

 

PRENAMJENA POSLOVNIH PROSTORA I UDJEL VLASNIKA POSLOVNOG PROSTORA U SNOŠENJU TROŠKOVA ODRŽAVANJA ZAJEDNIČKI DIJELOVA.

Suvlasniku je objašnjeno, da ako prenamjena prostora ne utječe na korištenje zgrade i stanova u istoj, suvlasnici  nekretnine pravno ne mogu ograničavati vlasniku njegovu poslovnu djelatnost i sadržaje koje će on obavljati u poslovnom prostoru u svom vlasništvu. Obzirom da su suvlasnici ostali bez prostora svakodnevne opskrbe – na rješavanje toga problema upućeni su inicijalno na obraćanje službama svog Gradskog kotara koji bi njihove zahtjeve trebao proslijediti tijelima gradske vlasti odnosno lokalne samouprave (u prostoru je ranije bila samoposluga). U odnosu na sudjelovanje u uplatama sredstava zajedničke pričuve navedeni su zakonski osnovi obveze vlasnika poslovnog prostora, te koeficijenti povećanog udjela u plaćanju pričuve – baš iz razloga što se prostor koristi u poslovne svrhe.

 

UZURPACIJA ZAJEDNIČKIH PROSTORA STAMBENE ZGRADE OD STRANE VEĆINSKOG SUVLASNIKA KOJI MAJORITET PROSTORA RASPOLAGANJE VEČINSKIM UDJELOM NEKRETNINE KORISTI I ZA DUGOGODIŠNJE NEPLAĆANJE PRIČUVE. INSTITUT ISKLJUČENJA IZ SUVLASNIČKE ZAJEDNICE.

Pored savjeta u odnosu na pokrenute i sada u toku ovrhe, kao i posjedovnu parnicu koju suvlasnici vode - suvlasnik je posebno upućen na ovlaštenja iz odredbe članka 97., 98., i osobito odredbe članka 99. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima koja se odnosi na institut «isključenja iz suvlasničke zajednice». Prednje se posebno odnosi na odredbu članka 99. Zakona o vlasništvu kojom je reguliran taj institut s mogućnošću da se isključenje traži na «zahtjev manjine», što je sve stranci bilo nepoznato i pored činjenice da je angažirala stručnoG punomoćnika u sudskim postupcima koji su u tijeku.

 

PRENAMJENA ZAJEDNIČKOG PROSTORA ZGRADE PROŠIRENJEM STANA JEDNOG OD SUVLASNIKA U ZGRADI. ŠTETE NA SREDSTVIMA ZAJEDNIČKE PRIČUVE SUVLASNIKA ZBOG NEPROVOĐENJA VEČINSKIH SUVLASNIČKIH ODLUKA.

Suvlasniku su objašnjeni propisi u svezi većine potrebne za donošenje suvlasničkih odluka, kao i okolnost da većinske odluke obvezuju sve suvlasnike zgrade, kao i upravitelja. Stranka je upućena na ostvarivanje prava kod upravitelja s kojim zgrada ima zaključen ugovor o upravljanju. U odnosu na neovlašteno proširenje na zajedničke dijelove zgrade:objašnjena je odredba  Zakona o gradnji koji takve zahvate uvjetuje suglasnošću svih suvlasnika zgrade koja je uvjet ishođenja, zakonom utvrđene, potrebne dokumentacije za rekonstrukciju - adaptaciju građevine na zajedničkoj terasi. Prednje osobito i iz razloga što se prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima radi o poslovima izvanredne uprave za koje je potrebna suglasnost svakog suvlasnika zgrade – člana suvlasničke zajednice. Stranka je upućena obratiti se građevinskoj inspekciji.

 

UGRADNJA TRAFOSTANICE U PODRUMU ZGRADE ZA POTREBE KVARTA ZA KOJU KUPCI STANOVA PRILIKOM ZAKLJUČENJA UGOVORA O KUPNJI NISU BILI INFORMIRANI.

Obzirom da se radi o uređaju čija projektna dokumentacija podliježe prethodnoj verifikaciji od strane državnih tijela odnosno javnih poduzeća koji kroz takve postupke verifikacije provjeravaju provedbu propisa izdavanjem odgovarajućih atesta – to je pretpostavka da isti atesti postoje. Stoga je stranci objašnjeno da ne bi mogla uspješno osporavati postavljanje uređaja, ako investitor za isti raspolaže odgovarajućom, na propisima utvrđenoj zakonskoj dokumentaciji.

Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava