Logo - Direkcija za stanovanje

Učestali upiti od 2005 do danas

Pitanja zajedničkih prostora u zgradi

IZDAVANJE ZAJEDNIČKOG PROSTORA U ZAKUP. POTREBNA VEČINA ZA DONOŠENJE ODLUKE. OBJAŠNJENJE UPRAVITELJA ZGRADE DA JE ZA ZAKUP ZAJEDNIČKOG PROSTORA POTREBAN POSEBAN PRAVILNIK.

Suvlasnica je upućena na odredbu članka 86. alineja 7. u svezi članka 87 stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – za donošenje odluka o zakupu kako do godine dana – redovna uprava, tako i preko godine dana – poslovi izvanredne uprave.
Kao pravni osnov navedene su većinska odluka suvlasnika za zakup do jedne godine, kao i poseban ugovor o zakupu zajedničkog prostora zgrade – dok je poseban pravilnik stvar dispozicije suvlasnika, koji nije zakonom obvezan pravni akt.

 

OSTVARIVANJE PRAVA IZ POLICE OSIGURANJA ZA OSIGURANJE IMOVINE ZA RADOVE NA KROVNOM POKROVU ZGRADE USLIJED DOTRAJALOSTI.

Polica osiguranja imovine u odnosu na štete i osigurane rizike, a prema Općim uvjetima osiguranja, ne pokriva kod stambenih zgrada zamjenu krovnog pokrova uslijed dotrajalosti zgrade.

 

PROBLEM NEUGRAĐENIH MJERNIH UREĐAJA OD STRANE INVESTITORA U NOVOM OBJEKTU KOLEKTIVNOG STANOVANJA

Pozitivne zakonske odredbe obvezuju investitore na ugradnju pojedinačnih mjernih uređaja evidentiranja potrošnje vode, kao i evidentiranja potrošnje struje – a što je investitor propustio ugraditi.
Suvlasnik je upućen na ostvarivanje prava prethodnim obraćanjem investitoru, te potom službama Državnog inspektorata.

 

ZAŠTITA SUVLASNIKA KOJI NAKON USELJENJA SVE DO DANAS NEMAJU PITKU VODU, NITI KANALIZACIJU. PO KUPOPRODAJNIM UGOVORIMA JE POREZNA UPRAVA NAPLATILA SVE PRISTOJBE. U MEĐUVREMENU INVESTITOR JE BANKOTIRAO.

Stranka je osnovom odredbi ZOG-a upućena obratiti se građevinskoj inspekciji pri nadležnom Ministarstvu, a u odnosu na investitora pokrenuti postupak naknade štete, radi rezervacije prava prema eventualnom pravnom slijedniku, kao i radi prekida tijeka zastarijevanja.

Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava