Logo - Direkcija za stanovanje

Učestali upiti od 2005 do danas

Sredstva pričuve - dešavanja u praksi

Obuhvaćeni su češći upiti suvlasnika u višegodišnjem razdoblju obrađeni od strane direktora naše upraviteljske tvrtke DIREKCIJE ZA STANOVANJE d.o.o. SPLIT gosp. Igora Crvarića, magistra prava u opsegu, dosezima, okvirima, te za potrebe suvlasnika zgrada (dijelom kroz višegodišnju praksu, na Zakonu osnovane i registrirane, UDRUGE SUVLASNIKA – PREDSTAVNIKA SUVLASNIKA USOPS - SPLIT, dijelom u okviru višegodišnje suradnje s Udrugom DALMATINSKI POTROŠAČ SPLIT).

 

 

ZAHTJEV ZA POVRAT UPLAĆENIH SREDSTAVA PRIČUVE.

Zakon, kao ni Međuvlasnički ugovor ne sadrže pravne osnove za mogućnosti prava suvlasnika na povrat uplaćenih obroka pričuve. U odnosu na razrješenje problema zgrade u cijelosti stranka je upućena na odredbe članka 379. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i korištenje zakonskih ovlaštenja suvlasnika iz navedene odredbe.

 

ZAŠTITA SUVLASNIKA KOD NEOVLAŠTENOG POSTUPKA U KOJEM SE POJEDINIM SUVLASNICIMA DOPUŠTA I OMOGUĆAVA OTPIS DUGOVANJA PRIČUVE.

Radi se o višestrukim protupravnostima na štetu suvlasnika zgrade – uvođenjem u zgradi selektivne primjene propisa. Objašnjene su zakonske i ugovorne pravne osnove instituta pričuve prema odredbi 380. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Stanka je upućena na zakonske odredbe kojima se reguliraju obveze upravitelja zgrade iz članka 93. i članka 378. i 379. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, te osobito na sudsku zaštitu suvlasnika reguliranu člankom 88. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

 

NENAMJENSKO ODREĐENJE I NENAMJENSKO TROŠENJE SREDSTAVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE ZGRADE – JEDAN PRIMJER

Međuvlasnički ugovor sadrži u točki 12. stavak 4. alineja 1. odredbu: "svaka odluka suvlasnika je punovažna i obvezujuća za sve suvlasnike, ako je ..……… i to za namjensko korištenje……….. sredstava pričuve koja služe za održavanje zgrade i koja su specificirana uredbom o održavanju zgrada" (citat iz međuvlasničkog ugovora). Navedena odredba točke 12. Međuvlasničkog ugovora je u cijelosti usklađena sa odredbama članka 90. stavak1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima nn 91/96 ,68/98, 137/99, 22/00, 73/00, te sa odredbom članka 1. i 4. Uredbe o održavanju zgrada nn23/97.Iz navedenog pravnog osnova nedvojbeno prema formulaciji točke 12. stavak 4. Međuvlasničkog ugovora proizlazi: da je točka 6. Međuvlasničkog ugovora sa navodima o namjeni pričuve za čistoću i za neodređenu formulaciju»funkcioniranje zajedničkih instalacija i uređaja»(što se može odnositi i na plaćanje struje) u izričitoj suprotnosti sa točkom 12. Međuvlasničkog ugovora, te sa člankom 90. Zakona i člankom 1. i 4. Uredbe, nenamjenskim određenjem pričuve: odredba točke 6. Međuvlasničkog ugovora nije punovažna i pravno obvezujuća za sve suvlasnike zgrade, jer pričuvu nenamjenski usmjerava troškovima izvan Zakona i osobito Uredbe - a za takvo pravno stanje Međuvlasnički ugovor izrijekom navodi točkom 12. da takva odredba (točka 6.) nije pravno obvezujuća. Iz istog zakonskog osnova protupravan je i postupak samog upravitelja koji suvlasnicima dostavlja uplatnice pričuve čija namjena uključuje troškove izričito  suprotne Zakonu i Uredbi, te točki 12. Međuvlasničkog ugovora.


Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava