Logo - Direkcija za stanovanje

Sustav upravljanja

Pravni aspekt upravljanja zgradama

Odluke o poduzimanju redovnih i izvanrednih poslova upravljanja suvlasnici donose u pisanom obliku.

Odluke o poduzimanju redovnih poslova upravljanja smatraju se donesenim kada se za njih izjasne suvlasnici koji zajedno imaju većinu suvlasničkih dijelova. Za donošenje odluka o poduzimanju izvanrednih poslova upravljanja potrebna je suglasnost svih suvlasnika.Iznimno se o poduzimanju poboljšica može odlučiti većinom glasova su-vlasnika koji zajedno imaju većinu suvlasničkih dijelova, ako će oni sami snositi troškove, odnosno ako se ti troškovi pokrivaju iz pričuve, a na taj način ne bi ugrozili mogućnost da se iz pričuve podmire potrebe redovnog održavanja, te ako poboljšice neće ići suviše na štetu nadglasanih suvlasnika.

Redovni poslovi upravljanja (suvlasnici donose odluke o):

 • godišnjem odnosno višegodišnjem programu održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, uključujući i građevne promjene nužne radi održavanja
 • donošenju godišnjeg plana prihoda i rashoda zgrade
 • prihvaćanju godišnjeg izvješća o radu
 • stvaranju primjerene zajedničke pričuve za predvidive buduće troškove
 • uzimanju zajmova radi pokrića troškova održavanja koji nisu pokriveni pričuvom, a potrebni su za obavljanje poslova urednog održavanja koji se ponavljaju u razmacima duljim od jedne godine
 • primjerenom osiguranju zgrade
 • imenovanju i opozivu predstavnika suvlasnika, ako za to postoje razlozi
 • imenovanju i opozivu upravitelja, ako su ispunjeni otkazni razlozi
 • određivanju i promjeni kućnog reda
 • iznajmljivanju i davanju u zakup,
 • o drugim poslovima koje predloži upravitelj ili najmanje 1/3 suvlasnika.

Prava i obveze Predstavnika suvlasnika

 • s upraviteljem sklopiti ugovor o upravljanju zgradom
 • sklopiti ugovor o upravljanju i korištenju zajedničkih dijelova i uređaja koje suvlasnici koriste zajedno sa suvlasnicima drugih zgrada (krov, oluci, pročelje, kotlovnica) odnosno nadstojničkog stana koji pripada i drugim zgradama
 • sklopiti ugovor s nadstojnikom - domarom
 • organizirati naplatu zajedničkih troškova
 • druge poslove koje dogovori sa suvlasnicima, sukladno zakonu.

Predstavnik suvlasnika dužan je i:

 • sudjelovati u odabiru izvoditelja radova koji provodi upravitelj
 • ovjeravati račune za izvođenje radova u zgradi
 • voditi brigu o načinu korištenja zajedničkih prostorija i zemljišta koje služi zgradi, te o provođenju kućnog reda
 • redovito izvješćivati suvlasnike o svim važnijim pitanjima vezanim uz upravljanje, kao i najmanje jednom godišnje podnijeti pismeno izvješće o svom radu svim suvlasnicima Predstavnik suvlasnika zgrade je osoba koja vodi brigu o zgradi (dojavljuje kvarove, hitne intervencije, popravke, promjene vlasnika itd.). Za svoj rad ima pravo na nadoknadu, ako nastavno prezentaciji stanja fiksnih troškova i akumulacije tako odluče suvlasnici zgrade.

Vijeće suvlasnika (odbor ………. )

Korisno je u većim stambenim zgradama izabrati posebno tijelo - Odbor suvlasnika. Preporuka je da stambena zgrada radi kontrole rada predstavnika suvlasnika i upravitelja izabere Vijeće suvlasnika (najmanje 3 člana) koje će periodično kontrolirati i rad upravitelja i predstavnika suvlasnika.Ponekad se dešava da odbor postane umjesto tijela koje kontrolira predstavnika - sredstvo predstavnika kojim vrši pritisak i na suvlasnike i na upravitelja radi provođenja osobnih odluka prezentirajući ih kao odluke vijeća suvlasnika, a da isto tijelo o tome nije uopće raspravljalo, niti je upoznato s problematikom. Vijeće suvlasnika trebalo bi odlučivati o izboru izvođača za veće radove, te svoje odluke donositi u pisanom obliku.Predstavnik suvlasnika ne može – a česti su suprotni primjeri u praksi: donositi odluke umjesto suvlasnika zgrade. Prvenstvena dužnost predstavnika suvlasnika je postupati sukladno većinskim suvlasničkim odlukama u zgradi u pisanoj formi, te istim takvim pisanim odlukama Odbora suvlasnika zgrade, ako je to tijelo izabrano. Predstavnika suvlasnika je odgovoran suvlasnicima zgrade odnosno dužan je nadoknaditi štetu - utvrdi li se da je kriv za štetu koju trpe suvlasnici.

Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava