Logo - Direkcija za stanovanje

Sustav upravljanja

Zastara - čuvanje ovjerovljenih uplatnica

 

Obzirom na veliki interes suvlasnika u praksi za pitanja zastare naplate novčanih dugovanja, osobito dugovanja pričuve – izlaže se uvid u ovu, za suvlasnike, posebno važnu temu.

Institut zastare i dosjelosti lice su i naličje načela da treba štititi faktično vršenje odnosno nevršenje nekog prava tijekom određenog vremena. Tako vjerovnik koji ne vrši svoja prava za naplatom duga pristaje na gubitak toga prava(kod obveznog odnosa prava na tužbu).
U tom smislu zastara određuje vremensku granicu  za ostvarenje vjerovnikovih prava.
Zastara suvlasnika nakon određene vremenske granice oslobađa obveze čuvanja isprava kojima dokazuje plaćanje obveze.
Svrha je ovog materijala inicijalno pomoći u postupku edukacije suvlasnika.
Međutim, motiv materijala i njegova namjena(za potrebe suvlasnika) posljedično se održava i na njegov uži opseg bez detaljiziranja stavki propisa (što u ovakvoj vrsti materijala nije moguće).
Stoga je ovaj materijal isključivo edukativne i opće naravi: kao putokaz za snalaženje, te pojedinačnu i osobnu  samostalnu, odgovornu primjenu izvornih propisa o zastari.

TEMU OBRADIO I PREDSTAVIO:
IGOR CRVARIĆ, magistar prava

 

UVOD - ZASTARA NAPLATE NOVČANIH POTRAŽIVANJA

 

Inicijativa za razmatranje teme osniva se na svakodnevnim upitima suvlasnika.
Bilježe se zahtjevi suvlasnika sa opomenama, ovršnim rješenjima radi objašnjenja instituta zastare,što je od osobitog značaja kada je suvlasnik namirio dugovanja, ali ne raspolažu uplatnicama odnosno dokazima o izvršenim plaćanjima. Zato je smisao razmatranja teme ukazati na vrijeme u kojem je suvlasniku potrebno čuvati dokaze o uplatama. Od interesa za razmatranje teme su određeni propisi u odnosu na koje se najčešće u praksi postavlja pitanje zastare. Takvi se propisi kategoriziraju u 2 grupe:

  • u obvezno pravnim odnosima: Zakon o obveznim odnosima (ZOO) NN 35/05 na snazi od 1. siječnja 2006.
    • s načelom da se rokovi zastare utvrđuju i posebnim zakonima npr. o mjenici, o čeku, o industrijskom vlasništvu i sl.
Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava