Logo - Direkcija za stanovanje

Sustav upravljanja

Zastara - čuvanje ovjerovljenih uplatnica

  • u porezno pravnim odnosima: Opći porezni zakon NN 120/00,86/01 i 150/02) OPZ,
    • s načelom da ako OPZ-om nije drugačije propisano na poreznu se zastaru primjenjuje ZOO; Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja NN177/04.

 

Razmatranje teme ima za cilj pomoći pravnoj ispravnost i učinkovitost u odgovorima i savjetima po upitima suvlasnika.

 

ZASTARA U OBVEZNO PRAVNIM ODNOSIMA
– PREMA ZAKONU O OBVEZNIM ODNOSIMA(ZOO) - NN 35/05:

U glavi IV ZOO i to „Prestanak obveza“ - zastari je posvećen cjelokupni 4. odjeljak (članci 214. – 246. ZOO) što ukazuje na veliki značaj koji zakonodavac daje tom općem institutu.

 

OPĆI ZASTARNI ROK - PET GODINA, ČL. 225. ZOO
Vrijedi za sve subjekte i za sve tražbine nije li samim ZOO ili nekim drugim Zakonom određen drugi rok zastare(u njemačkom pravu 30 godina, u švicarskom i talijanskom pravu 10 godina).
Tražbine općeg roka zastare ZOO nisu navedene u članku 225. ZOO.
Stoga se navode neki primjeri primjene općeg zastarnog roka od 5 godina:
Tražbine s naslova preplaćenih svota za toplinsku energiju,
Tražbine kod vraćanja akontacije nakon raskida ugovora,
Tražbine banke kod pogrešne isplate vlasniku računa,
Tražbine kod ugovora o  prodaji knjiga na zajam,
Tražbine zdravstvene ustanove za pružene zdravstvene usluge
Tražbine banke kod pogrešne isplate vlasniku računa,
Tražbine naknade štete od odvjetnika,
Tražbine izdatnika kreditne kartice,
Tražbine autorskog honorara za izvođenje glazbe,
Tražbine naknade štete nastale povredom ugovora o građenju.

 

POSEBNI ROKOVI ZASTARE:
JEDNOGODIŠNJI ROKOVI ZASTARE - ČL.232 ZOO
Najkraći posebni rok zastarijevanja (osim 3 mjeseca kod zahtjeva zajmoprimatelja za predaju stvari). Jednogodišnji rok zastare odnosi se na tražbine:
- za isporučenu električnu i toplinsku energiju, plin, vodu…………...
- radio i tv pretplata, tražbine pošte, telegrafa i telefona……………...
- tražbine pretplate za povremene tiskovine…………………………...
Za navedene tražbine potrošači se ne moraju na duži rok opterećivati čuvanjem uplatnica ili drugih dokaznih isprava o uplatama.

 

TROGODIŠNJI ROKOVI ZASTARE – ČL. 226, ČL. 228., ČL.  229., ČL. 230. ZOO
Tražbine povremenih davanja koja dospijevaju godišnje ili u kraćim razdobljima
(kao kamate, tražbine uzdržavanja, anuiteti)
Tražbine iz ugovora koji imaju gospodarski značaj. Primjerice ugovora o kupoprodaji, ugovora o razmjeni robe, ugovora o komisiji, ugovora o  špediciji, ugovora o kontroli robe i usluga, ugovora o turističkim uslugama.
Tražbine zakupnine i najamnine bilo kad se plaćaju obročno ili u jednom ukupnom iznosu.
Tražbina naknade štete od kada je oštećenik saznao za štetu i počinitelja (subjektivni rok), a u svakom slučaju u roku od 5 godina od nastanka štete (objektivni rok).

 

DESETOGODIŠNJI ZASTARNI ROK – ČL.233. ZOO
Najduži posebni rok zastarijevanja.
Tražbine utvrđene pravomoćnom sudskom odlukom ( u parničnom, izvanparničnom,ovršnom, pa i kaznenom postupku), te odlukama drugog nadležnog tijela npr organi uprave. Tražbine utvrđene sudskom nagodbom ili nagodbom pred drugim mjerodavnim tijelima. Poglavito pozornost treba obratiti na činjenicu da više ne vrijede rokovi zastare koji su vrijedili za prijašnje tražbine koje su bile predmet spora.
Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava