Logo - Direkcija za stanovanje

Sustav upravljanja

Zastara - čuvanje ovjerovljenih uplatnica

PREMA ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBVEZNA OSIGURANJA

čl. 82. pravo na obračunavanje doprinosa, naplatu doprinosa, kamata, troškova ovrhe, te pravo obveznika na povrat doprinosa plaćenih bez pravnog osnova zastarijeva istekom pet godina od dana početka zastare koja počinje teći: istekom kalendarske godine u kojoj je trebalo obračunati doprinose i kamate.
Prekid zastare – tijek zastare prekida se svakom službenom radnjom usmjerenom na obračunavanje i naplatu doprinosa, kamata, troškova ovrhe, koja je dostavljena na znanje obvezniku doprinosa.

 

APSOLUTNI ROK ZASTARE - PREMA OPĆEM POREZNOM ZAKONU

čl. 92 OPZ-a Apsolutni rok zastare prava poreznog tijela na utvrđivanje porezne obveze i kamata, pokretanje prekršajnog postupka, naplatu poreza, kamata, troškova ovrhe i novčanih kazni, te prava poreznog obveznika na povrat poreza, kamata, troškova ovrhe i novčanih kazni nastupa za šest godina računajući od dana kada je zastara počela prvi put teći.
- prema Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja Prema odredbama članka 82. stavak 6. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja apsolutni rok zastare prava na obračunavanje doprinosa i kamate nastupa deset godina nakon dana kada je zastara prvi put počela teći.

 

RAZLIKE ZASTARE U OBVEZNO PRAVNIM ODNOSIMA I U POREZNO DUŽNIČKIM  ODNOSIMA

Prema čl. 24. OPZ-a prava iz porezno - dužničkog odnosa prestaju zastarom. Nastupom zastare porezno tijelo gubi pravo i na utvrđivanje i naplatu poreza, dok u obvezno - pravnom odnosu prema ZOO pravo ne prestaje i plaćanje zastarjele obveze se tretira kao plaćanje s pravnim osnovom.
Kod Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja za razliku od OPZ-a isto tako zastarom obveza ne prestaje. Obveznik doprinosa prema članku 84. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja – kao naturalnu obvezu, može na vlastiti zahtjev naknadno u cijelosti uplatiti doprinos koji je otpisan radi zastare. Smisao je osigurati prava iz mirovinskog osiguranja – budući se neplaćanjem doprinosa ne ostvaruju ni prava na mirovinu za period za koji doprinosi nisu plaćeni.

 

5. PRIMJERI:

1.
Porezni obveznik ima porezni dug na dan 31.12.1998. g. u iznosu od 2.134,80 kuna.
Dug se odnosi na porez na dohodak za 1997. godinu.

  1. Od 01.01.1999. godine nisu poduzimane nikakve mjere za naplatu
    Relativna zastara bi nastupila 01.01.2002. godine.
  2. 15.08.1999. godine doneseno rješenje o ovrsi pljenidbom novčanih sredstava na žiro računu radi naplate duga.

Tijek zastare je prekinut te ona počinje teći od 16.08.1999. godine te u slučaju da se više ne poduzmu nikakve mjere relativna zastara će nastupiti 17.08.2002. godine.
Apsolutna zastara nastupa u svakom slučaju dana 01.01.2005. godine.

2.

U pitanju je dug po konačnom obračunu za 1997. godinu, a zaprimljen je kod nadležne Ispostave Porezne uprave dana 28.02.1998. godine.
Zastarni rok počinje teći od 01.01.1999. godine.
Relativna zastara bi nastupila 01.01.2002. godine, ako nisu poduzete nikakve radnje radi naplate.
Apsolutna zastara nastupa 01.01.2005. godine.

3.

Radi se o zaduženju poreza na potrošnju iz 1996. godine, u iznosu od 1.620,80 kuna i iz 1997. godine u iznosu od 460,00 kuna.
Zastarni rok počinje teći po navedenim dugovima 01.01.1997. i 01.01.1998. Radi prisilne naplate poreznog duga izdano je rješenje o pljenidbi novčanih sredstava na žiro računu poreznog obveznika 19.10.1999., kojim je prekinut relativni rok zastare te bi ista nastupila 20.10.2002. godine.
Apsolutna zastara je nastupila 01.01.2003. godine, odnosno 01.01.2004. godine.

Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava