Logo - Direkcija za stanovanje

Sustav upravljanja

Zastara - čuvanje ovjerovljenih uplatnica

POSLJEDICE  ZASTARE -  NASTUP ZASTARE - POČETAK ZASTARE, ODRICANJE
OD ZASTARE, OBUSTAVA (ZASTOJ) ZASTARE - PREKID ZASTARE

Svjedoci smo da su suvlasnici u praksi nezaštićeni bilo prešućivanjem od strane službenih osoba zbog needuciranosti, bilo pogrešnim savjetima u svezi rokova zastare.
Bitni elementi svake pojedine prosudbe u svezi instituta zastare je poznavanje cjelovitosti instituta zastare koja u svakoj pojedinoj prosudbi uključuje poznavanje pored zastarnih rokova, još i:  posljedica, početka, nastupa, obustave, te prekida zastare.

posljedice zastare

 • Vjerovnik ne može pravo realizirati putem suda;
 • Utuživa obveza se pretvara u neutuživu - naturalnu;
 • Ne gasi se pravo – dužnik  ostaje dužnik: ako obavi plaćanje obveze u zastari ne može tražiti povrat, čak i ako nije znao da je obveza zastarjela;
 • Prigovor zastare je materijalno pravni prigovor:
  • sud na zastaru ne pazi po službenoj dužnosti,
  • sud utvrđuje da li je obveza zastarjela samo, ako se dužnik  pozove na prigovor zastare,
  • sud ne utvrđuje da li postoji dug, nego isključivo da li je dug  zastario ili nije,
  • ako sud prihvati prigovor zastare odbit će tužbeni zahtjev, a neće rješenjem odbaciti tužbu.

početak zastare

 • Nastupa prvog dana kada vjerovnik ima pravo zahtijevati ispunjenje obveze;
 • Potraživanje utvrđeno sudskom odlukom –  početak zastare nije od dana pravomoćnosti nego isteka paricijskog roka (roka dobrovoljnog ispunjenja) - koji počinje teći od dana dostave presude dužniku;
 • Kod obročne otplate – za svaku dospjelu ratu teče posebni rok zastare.

nastup zastare

 • Istekom zadnjeg dana zakonom određenog vremena.
 • Računa se vrijeme i dužnikova prethodnika.

odricanje od zastare

 • Nije pravno valjano u vrijeme zastarnog roka.
 • Dopušteno je po isteku roka zastare: pismeno priznanje zastarjele obveze / zalog ili drugo osiguranje za zastarjelo potraživanje .

obustava – zastoj zastare

 • Okolnosti zbog kojih ne može početi teći ili započeta zastara prestaje teći;
 • Subjektivne okolnosti: specifični odnosi vjerovnika i dužnika, potraživanja između određenih osoba - bračni i vanbračni drugovi, roditelji i djeca, štičenik i skrbnik;
 • Objektivne okolnosti: stvarna spriječenost vjerovnika ostvariti svoje potraživanje osobe na vojnoj dužnosti za vrijeme mobilizacije i rata  – zastara nakon 3 mj. od  prestanka okolnosti;
 • Zastara ne teče, nastavlja se kad okolnosti prestanu.

prekid zastare

 • Proteklo vrijeme zastare se ne računa;
 • Čl.240 ZOO - radnjama dužnika:
  • priznanje duga (i neizravno npr. plaćanjem otplate). Priznanje po nastupu zastare (samo pisano) smatra se odricanjem;
 • ČL.241-244 ZOO – radnjama vjerovnika, prekid zastare odnosi se na:
  • Podnošenje tužbe kao najsigurniji način prekida zastare, kao i svakom drugom vjerovnikovom radnjom pred sudom ili drugim nadležnim tijelom radi utvrđivanja, osiguranja ili ostvarenja naplate (radnja ne smije biti neformalna kao otplata);
  • Nema prekida zastare ako vjerovnik odustane od tužbe ili tužba bude odbijena ili odbačena (osim odbačena zbog nenadležnosti, a vjerovnik ustane novom tužbom u roku od 3 mjeseca.

 

ZASTARA U POREZNO PRAVNIM ODNOSIMA – PREMA OPĆEM
POREZNOM ZAKONU (OPZ) NN 120/00, 86/01 I 150/02)
I PREMA ZAKONU O DOPRINOSIMA ZA OBVEZNA OSIGURANJA NN177/04.

U porezno dužničkom odnosu kao dijelu porezno pravnog odnosa pitanje zastare je iznimno važno pitanje.

ROKOVI ZASTARE PREMA OPĆEM POREZNOM ZAKONU

čl.90 OPZ – zastara prava iz porezno – dužničkog odnosa nastupa istekom treće godine od dana početka zastare koji se dan računa: istekom godine u kojoj je trebalo utvrditi poreznu obvezu i kamate.

Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava