Logo - Direkcija za stanovanje

Sustav upravljanja

Tehnički aspekt upravljanja zgradama

POSEBNI I  ZAJEDNIČKI DIJELOVI I UREĐAJI ZGRADE

Stjecanjem vlasništva stječe se suvlasništvo nad:

 1. zajedničkim dijelovima i prostorima zgrade, stubišta ulazi, krov, zajedničke terase, fasade
 2. zajedničkom opremom i uređajima zgrade dizala, pumpe za vodu, tv sustavi, hidrofori
 3. zemljištem na kojem je zgrada sagrađena, pripadajuće okućnice.

Prema Uredbi o održavanju zgrada, posebni dio nekretnine je stan, poslovni prostor, drvarnica ili garaža, odnosno sve što može biti predmetom samostalnog vlasništva. Zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade koji se održavaju na teret pričuve smatraju se:

 • krovna i ostala limarija na zajedničkim dijelovima zgrade,
 • dimnjaci i ventilacijski kanali, hidranti, protupožarni sustavi i instalacije uključujući i protupožarne aparate,
 • zajednička stubišta uključujući i ogradu stubišta, požarni prilazi, ljestve i stepeništa,
 • nosiva konstrukcija zgrade (temelji, nosivi zidovi, stupovi, međukatna konstrukcija, krovna konstrukcija i sl.),
 • pokrov, prohodne i neprohodne zajedničke terase, pročelja zgrade uključivo prozori i vrata,
 • elementi zaštite od vanjskih utjecaja na zajedničkim dijelovima zgrade(kapci, žaluzine, grilje i sl.),
 • dizala u zajedničkim dijelovima zgrade s instalacijama i uređajima koji omogućavaju njihovu redovitu uporabu,
 • instalacije za dovod plina i električne energije do brojila stana ili drugog posebnog dijela zgrade,
 • instalacije kanalizacije, glavni vertikalni i horizontalni vodovi i temeljne instalacije uključivo reviziona okna,
 • vodovodne instalacije od glavnog vodomjera za zgradu do vodomjera u stanu ili drugom posebnom dijelu,
 • sanitarni uređaji i instalacije vodovoda i kanalizacije u zajedničkim dijelovima zgrade,
 • električne instalacije stubišne rasvjete i drugih trošila u zajedničkim dijelovima zgrade, glavna razvodna ploča s uklopnim satom, električne instalacije za stanove i posebne dijelove zgrade do brojila za stan,
 • nužna i panik rasvjeta, zajedničke instalacije centralnog grijanja  do radijatorskog ventila odnosno ventila trošila u stanu,
 • radijatori i druga grijaća tijela u zajedničkom dijelu zgrade, telefonske instalacije do mjesta razdvajanja u stan ili drugi posebni dio zgrade,
 • zajedničke televizijske ili radio antenske instalacije uključujući i kabelske i satelitske instalacije s pojačalom i svim drugim zajedničkim uređajima koji omogućuju redoviti prijam, do mjesta razdvajanja u stan ili drugi posebni dio zgrade,
 • instalacije i uređaji za zvonce, električne brave i interni govorni uređaj od ulaza u zgradu do stana ili drugog posebnog dijela zgrade odnosno do mjesta odvajanja instalacije za pojedini stan ili drugi posebni dio zgrade,
 • zajednička kotlovnica i toplinska podstanica, - zajednička hidroforska postrojenja i bunari za vodu, prepumpne stanice za otpadnu vodu i pumpne stanice za vodu, električni agregati, aku baterije i drugi uređaji za rasvjetu, pokretanje dizala i sl., - gromobranske instalacije, kanali za smeće,
 • septičke jame, kao i drugi dijelovi zgrade koje suvlasnici utvrde Međuvlasničkim ugovorom.

Zemljište oko zgrade je javna površina koja podliježe Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Grad može utjecati na svoje prostore (kao javne), a sve ostalo je privatna svetinja. Rušenjem zgrade u kojoj je bio stan ostaje suvlasništvo na zemljištu.

 

OSIGURANJE ZGRADE86./AL. 3. ZOV:

Prema čl 86. ZOV zgrada mora biti primjereno osigurana. Osiguranje se vrši u skladu sa Zakonom o osiguranju. Suvlasnici mogu zatražiti osiguranje zgrade i u većem obimu od propisanog.
Predmet osiguranja:
- zgrada i zajednički prostori: ulaz, stubište i površine izvan stanova, temelji, sve ugrađene zajedničke instalacije, svi ugrađeni zajednički uređaji i oprema: dizala, centralno, hidrofori, zajednički uređaji za klimatizaciju, pumpe i drugo. Dovoljna većina za suvlasničke odluke 51 % za sve vidove osiguranja. Osiguranje zgrade je posao redovne uprave. Osiguranje se sklapa potpisom police.

 

NOVE ZGRADE ZANEMARUJU VAŽNOST ODRŽAVANJA I AKUMULACIJE PRIČUVE

 • Nastupaju nepredviđeni popravci koji nisu u garanciji.
 • Izostaje osiguranje zgrade.
 • Izostaje servisiranje protupožarne opreme.
 • Inzistira se na  plaćanju pogonskih troškova, čišćenja, struje.
 • Izostaju redoviti servisi uređaja.
 • Izostaje stručna pomoć upravitelja,
 • I što je najvažnije izostaje akumuliranje sredstava za održavanje zgrade.
Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava