Logo - Direkcija za stanovanje

Sustav upravljanja

Tehnički aspekt upravljanja zgradama

D. UPRAVLJANJE - ODLUČIVANJE SUVLASNIKA - INFORMIRANJE

 

E. ANALIZA POSLOVANJA ZGRADOM OD 01.01.2000.G. DO 01.08.2005.G.
   ZAHTJEV ZA DOSTAVU RAČUNA OD 01.01.2000.G  DO 31.12.2003 G.

 

F. ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE ZGRADE-EVIDENCIJE SUVLASNIKA
   ZGRADE BLEIBURŠKIH ŽRTAVA 4.

 

G. SUDSKI SPOROVI SA SUVLASNICIMA KOJI DUGUJU VIŠEGODIŠNJE
   DOSPJELE, A NENAPLAĆENE IZNOSE DUGOVANJA PRIČUVE

 

MODEL ORGANIZACIJE UPRAVITELJA:
DIREKCIJA ZA STANOVANJE d.o.o.

 


 

Temeljem odredaba članka 93. stavak 4. i članka 379. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima N.N. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 (u daljnjem tekstu ZOV), te odredaba članka 8. Međuvlasničkog ugovora i odredaba članka 4.Ugovora o upravljanju za zgradu Bleiburških žrtava br.4
KOJIMA JE PROPISANA OBVEZA UPRAVITELJA IZRADITI PREGLED OPSEGA I VRSTE RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA (PROGRAM ODRŽAVANJA ZGRADE),niže se navodi

 

PROGRAM  UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA ZGRADE
---------------------------------------------------- U SPLITU
- SA PREGLEDOM POSLOVA DUGOROČNOG REDOVNOG ODRŽAVANJA-

A. OPĆE ODREDBE - SREDSTVA

I. U smislu ovog Programa pojam održavanja zgrade obuhvaća sukladno članku 86. i 93. ZOVO:

  1. obvezne radove na temelju propisa   
  2. radove redovnog održavanja na temelju potreba   
  3. radove koji se javljaju nenadano - hitni popravci

U smislu ovog Programa poslovi upravljanja obuhvaćaju sukladno članku 93. i 379. ZOVO:

  1. poslove primarnog upravljanja: platni promet i poslovi ugovaranja
  2. informiranje i izvješćivanja suvlasnika
  3. pregledi zgrade, poslovi redovnog održavanja
  4. izrada dokumentacije i evidencija
  5. sudsko zastupanje

II. Sredstva za ostvarivanje ovog Programa čine:
SADAŠNJA SREDSTVA

Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava